Výzva na predloženie malých grantov

V rámci programu Mozaika lokálnej zmeny pozývame mládežnícke organizácie alebo organizácie pracujúce s mládežou na predloženie malých grantov.


 • Zdieľajte s okolím

  • 15.11.2023 / 3 minúty čítania / prečítané 1541x

Máte nápad, ako pripraviť stratégiu na dosiahnutie pozitívnej zmeny na miestnej úrovni tak, aby vaše aktivity spájali, boli konštruktívne a participatívne? Rozmýšľate nad prepájaním komunít, kultivovaním dialógu offline aj online, či o tom, ako posilniť dobrovoľníctvo? Podajte svoj projekt (Formular žiadosti). 

Cieľom tejto výzvy je podpora mládežníckej občianskej angažovanosti a zapojenie občanov v menších mestách a obciach na Slovensku (ideálne mimo krajských miest) v rôznych oblastiach pôsobenia predkladajúcej organizácie. 

Harmonogram:

 • Vyhlásenie výzvy: 15.11.2023

 • Informačný online seminár: 11.12.2023 o 14:00 (Registrácia tu)

 • Uzatvorenie výzvy (Dátum na poslanie prihlášky): do 10.1.2024

 • Kontaktovanie víťazných návrhov: po 20.1.2024

 • Doba realizácie projektov: od februára do 31.6.2024

 • Záverečná správa a vyúčtovanie: do 30.7.2024

 • Minimálna a maximálna výška podpory: min. 500 €, max 2,500 € na jednu žiadosť. 

 • Jedna organizácia môže podať iba jednu žiadosť

 • Celkový objem podpory pre všetky granty: 25.000 € 


Typ organizácií, ktoré sa môžu zapojiť:

 • Zapojiť sa môžu všetky registrované mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby).

 • Organizácie, ktoré realizujú aktivity na lokálnej úrovni.

 • Prioritu budú mať najmä mládežnícke organizácie a organizácie pôsobiace na vidieku a v menších mestách.

 • V prípade, že chcete zapojiť neregistrovanú neformálnu skupinu, napríklad miestny mládežnícky parlament alebo žiacku školskú radu, je potrebné tak urobiť v spolupráci s registrovanou mimovládnou organizáciou.


Oprávnené činnosti: 

- Aktivity kompatibilné s tematickými okruhmi programu Mozaika lokálnej zmeny

1) Miestne lokálne kampane, predovšetkým zameraných na mládež, 

2) Lokálne podujatia so zameraním na vytváranie a prepájanie komunít, so zapojením mladých ľudí, 

3) Miestne advokačné aktivity mladých ľudí, 

4) Zvyšovanie verejného povedomia o EÚ zákonoch, politikách a hodnotách medzi mladými ľuďmi.  


- organizovanie občianskych platforiem a občianskych dialógov súvisiacich s témami práv a hodnôt EÚ, so zameraním na mladých ľudí,  

- koalície a partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti pracujúcich s mládežou; koordinácia a strategická spolupráca medzi organizáciami občianskej spoločnosti a inými zainteresovanými stranami, subjektmi verejného alebo súkromného sektora; 

- poskytovanie podporných služieb cieľovej skupine (mládež), ako je podpora obetí diskriminácie, šikany, či násilia, odborná príprava mladých na peer to peer podporu atď.; 

- advokácia najmä na miestnej s cieľom ovplyvniť miestne rozhodovacie procesy vrátane revízie/aktualizácie/prijatia politík a právnych predpisov týkajúcich sa mládeže.  

- zvyšovanie povedomia a šírenie informácií o právach a hodnotách vyplývajúcich zo zmlúv EÚ a Charty základných práv EÚ medzi širokou verejnosťou a kľúčovými aktérmi, ako sú tvorcovia politík a zákonov, právnici a sudcovia; komunikácia a informovanie verejnosti prostredníctvom sociálnych médií. 


Činnosti, ktoré nebudú podporené: Vedecký výskum, akademické štipendiá a štipendiá, jednorazové podujatia, humanitárna pomoc, náboženské a/alebo vedecké aktivity alebo podpora  jednotlivcov. 


Kritéria hodnotenia: 

 • plánované dopady projektu (5 bodov);

 • relevancia projektu vzhľadom k celkovým cieľom výzvy (5 bodov)

 • efektivita (5 bodov);

 • stupeň zapojenia relevantných ľudí a inštitúcií (5 bodov);

 • udržateľnosť (5 points);

 • organizácie mimo krajských miest budú mať prioritu (1 bod);

 • mládežnícke organizácie, alebo organizácie pracujúce s mládežou budú mať prioritu (1 bod); 

 • organizácie podporujúce zraniteľné skupiny, alebo pracujúce so zraniteľnými skupinami (všetky menšiny, zdravotne znevýhodnená mládež) (1 bod).


Maximálny počet  je 28 bodov. Projekt môže byť podporený pokiaľ získa minimálne 18 bodov. 


Vyplnený formulár žiadosti pošlite na Lukas@pdcs.sk do 10.1.2024.

Ak máte nápad, ale nie ste si istý, či je pre výzvu vhodný, či v prípade iných otázok sa obráťte na Lukáš Zorád: lukas@pdcs.sk


Vyhodnotenie výzvy na predloženie malých grantov

Táto aktivita je realizovaná a spolufinancovaná vďaka programu The EU Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) v projekte  PROTEUS, ktorý vedie Transatlantic Foundation, podobná schéma malých grantov beží paralelne v ôsmych stredoeurópskych krajinách: Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.


Na stiahnutie: Formulár žiadosti na malý grant
  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016