Príručka podnikania neziskových organizácií

Príručka podnikania neziskových organizácií

Príručka podnikania neziskových organizácií vychádza z predpokladu, že podnikanie pomáha neziskovkám napĺňať poslanie tým, že produkuje dlhodobé a relatívne neviazané príjmy. Pri použití zisku z predaja vlastných služieb alebo tovaru má totiž nezisková organizácia voľné ruky – môže ich reinvestovať, zaplatiť vlastné projekty alebo prevádzku. Príručka je určená najmä lídrom pokročilých neziskových organizácií, ktoré majú o podnikanie záujem ako o stabilizačný doplnok ku grantom a darov.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Príjem z vlastnej činnosti je v mnohých krajinách významným zdrojom financovania neziskovej organizácie, často v rozsahu 20 % až 60 % rozpočtu. Dôležitosť samofinancovania na Slovensku je zvýraznená skutočnosťou, že v súčasnosti sa mení štruktúra donorských príspevkov zo zahraničia, zvyšuje sa podiel viazaných a administratívne náročných grantov a darcovstvo jednotlivcov a firiem zatiaľ nie je na Slovensku dostatočne rozvinuté.

Príručka voľne nadväzuje na publikáciu Finančná stabilita mimovládnych organizácií, ktorú PDCS vydalo v roku 1999. Obsahovo sa venuje najmä procesu triedenia podnikateľských nápadov, rozhodovaniu o realizácii konkrétneho podnikania a zhromažďovaniu informácií potrebných pre podnikateľský plán. Okrem praktických návodov poskytuje Príručka aj pohľad na etiku podnikania v treťom sektore. Pomáha organizáciám zhodnotiť vlastnú kapacitu pre podnikanie.

Publikácia vyšla v náklade 500 kusov za finančnej podpory Charity Know How a British Know How Fund Bratislava v rámci medzinárodného projektu „Samofinancovanie neziskových organizácií“, na ktorom už tretí rok spolupracuje PDCS a NESsT. Autorsky sa na nej podielali Nicole Etchart, Lee Davis, Joanna Messing z NESsT a Peter Guštafík z PDCS.


Kapitoly

 • Podnikateľské plánovanie v neziskovej organizácii
  Ciele podnikateľského plánu, fázy podnikateľského plánovania v neziskovej organizácii
 • Kontext samofinancovania
  Samofinancovanie a stratégia udržateľnosti organizácie, náklady a výnosy fundrasingu a samofinancovania
 • Ako získať podporu pre samofinancovanie
  Ako porozumieť dôsledkom samofinancovania, zásady etického podnikania MVO, hodnotenie schopnosti organizácie podujať sa na samofinancovanie z finančného hľadiska, definícia organizačných a finančných cieľov samofinancovania
 • Stratégia samofinancovania
  Vypracovanie kritérií pre voľbu stratégie samofinancovania, opísanie hlavných schopností a zručností tímu, „inventúra“ jestvujúcich a nových možností samofinancovania, vypracovanie predbežných štúdií realizovateľnosti troch nápadov
 • Realizovateľnosť stratégie
  Vypracovanie štúdie realizovateľnosti, konečné rozhodnutie a získanie súhlasu
 • Podnikateľský plán


Ako nás citovať

GUŠTAFÍK, Peter (a kol.). 2001. Príručka podnikania neziskových organizácií. Bratislava: PDCS, 2001. 72 s. ISBN 80-968095-8-X.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016