Oživme verejné priestory

Oživme verejné priestory

V druhej polovici roku 2016 sme v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Staré mesto uskutočnili proces zapojenia verejnosti, ktorého cieľom bolo prediskutovať, zachytiť a vyhodnotiť názory a predstavy ľudí, ako vnímajú verejné priestory v riešenom území, čo na nich chcú riešiť, zmeniť, ale aj zachovať a rozvinúť. Výstupy z procesu sme spracovali do správy, ktorá má slúžiť ako podklad pre oživenie a skvalitnenie verejných priestorov Južného predmestia – časti Starého Mesta

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Veríme, že sa nám prostredníctvom série aktivít, oslovujúcich rôzne cieľové skupiny podarilo zachytiť tie podstatné veci a formulovať zistenia a odporúčania, ktoré môže samospráva Starého Mesta využiť k tomu, aby vo verejných priestoroch realizovala rôzne intervencie – od krátkodobých a finančne nenáročných až po strategické. Sme radi, že koncom roku 2017 nadviazala samospráva tematicky na našu prácu a iniciovala ďalší participačný proces, zameraný na Panenskú a okolie.

Medzi ľuďmi, ktorí sa v roku 2016 zapojili a vyjadrili svoje názory na rozvoj verejných priestorov boli obyvatelia a obyvateľky štvrte, poslanci, pracovníci a predstavitelia samosprávy, členovia občianskych združení či experti a expertky. Pestrá paleta zachytených názorov pomohla k formulovaniu podnetov pre to, aby boli verejné priestory Starého Mesta krajšie, férovejšie a príjemnejšie pre život.

Vzhľadom na to, že participatívny proces trval relatívne krátko - 3 mesiace, nebolo možné dlhodobejšie pracovať s obyvateľmi a obyvateľkami, do hĺbky preskúmať všetky témy, či zapojiť širšie spektrum aktérov. Mnohé dvere sme len pootvorili a mnohé podnety len začali skúmať, ale napriek krátkosti času podarilo sa nám pripraviť konzistentný a obsahovo bohatý dokument, ktorý jasne ukazuje, aké kroky treba uskutočniť.

Proces zapojenia verejnosti sa skladal z mapujúcich rozhovorov, prieskumu, verejného stretnutia a odborných workshopov, ktoré sa zamerali na témy ako architektúra a urbanizmus, doprava, zeleň a životné prostredie, spoločenské aspekty verejných priestorov a komunitný život, história a identita štvrte.

Kľúčové výstupy, ktoré v správe prezentujeme sú tie, ktoré rezonovali celým spektrom účastníkov a účastníčok procesu. Niektoré z nich sú ľahko a rýchlo realizovateľné opatrenia a nevyžadujú náročné investície, pomenovali sme však aj investične náročnejšie projekty.
Medzi kľúčové odporúčania sme zaradili nasledovné kroky:

 • Spracovať koncepciu zelene, stratégiu rozvoja verejných priestorov a manuál verejných priestorov.
 • Posilniť prepojenie Starého Mesta s Dunajom a pracovať na oživení nábrežia ako živej tepny pre peších a cyklistov so silnou a jedinečnou identitou, ako aj na zmene nábrežnej komunikácie na obslužnú, s obmedzenou rýchlosťou tak, aby prioritu mala verejná doprava a tzv. mäkká mobilita.
 • Vytvárať nové verejné priestory vo vytipovaných lokalitách (parčík na Medenej, riešenie priestoru na križovatke ulíc Dobrovičova, Tobrucká a Múzejná, nádvorie Miestneho úradu.
 • Podporovať peších a cyklistov - v celom území významne skvalitniť vedenie priamych a funkčných peších a cyklistických trás, spojených do logickej a bezpečnej siete v rámci celej štvrte.
 • Zviditeľniť históriu - vytvoriť informačný a interpretačný systém, ktorý umožní ľahkú orientáciu v štvrti a pomôže s rozvíjaním identity štvrte.
 • V súlade s princípmi adaptácie na klimatické zmeny pracovať na zazelenení štvrte.
 • Rozvíjať systém spolupráce s obyvateľmi pri plánovaní a zlepšovaní verejných priestorov.

K našej správe sa možno opakovane vracať a čerpať z nej pri riešení aj čiastkových vecí, ktoré sa dotýkajú problematiky verejných priestorov. Ako inšpiráciu ponúkame niektoré výroky ľudí z mapujúcich rozhovorov, ktoré presahujú svoju dobu.

“Veľkou témou bude, ako sa budú riešiť autá. Ak by prešiel zákaz vstupu áut paušálne, ja sama budem mať veľký problém, lebo sa nebudem môcť dostať autom pod dom, ale to nevadí. Do toho diskomfortu by som išla aj od zajtra, pretože za tým vidím pozitíva.” 
Lucia Heftyová, obyvateľka Starého Mesta

“Ak chceme rieku ľuďom po vzore iných miest priblížiť, znamená to zužovanie cesty, redukovanie jej kapacity, podporu verejnej dopravy, podporu cyklistov... V obmedzenom mestskom priestore, ktorý máme k dispozícii, musíme priority prehodnotiť” 
Ivan Bútora, odborník na dopravu

“Ja vnímam nábrežie ako nedocenený fenomén celého mesta. Ak by sa podarilo nábrežie koncipovať ako celok - spojený zimný prístav, Eurovea, Južné Predmestie s nábrežím až po River park - je to samostatná veľmi atraktívna zóna. ” 
Jana Gregorová, odborníčka na prezentáciu architektonického dedičstva


Ako nás citovať

PAULINIOVÁ, Zora - ČUPKOVÁ ŽÚŽIOVÁ, Zuzana. 2016. Oživme verejné priestoryBratislava: PDCS, 2016. 90 s.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016