Konflikty

Demokracia, nenásilie, dialóg: Čo sa zmenilo a čo zostalo. História PDCS.

PDCS sa počas celej svojej histórie menilo za pohybu tak, ako sa menila slovenská spoločnosť aj okolitý svet. Menili sa programy, krajiny pôsobenia, klienti, spôsoby financovania, pribúdali a rozvíjali sa ľudia. To, čo však ostávalo nemenné, je vernosť naším základným hodnotám - presvedčenie, že demokracia znamená otvorený dialóg, nenásilie, mnohofarebnosť vo všetkých významoch.


 • Zdieľajte s okolím

  • Dušan Ondrušek

   Dušan Ondrušek

   23.08.2019 / 6 minút čítania / prečítané 3466x

V doterajšej histórii fungovania PDCS vidíme tri samostatné obdobia, ktoré určovali charakter a zameranie organizácie:

 1. Budovanie základov alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov na Slovensku (roky 1991- 2002);
 2. Profesionalizácia organizácie, rozšírenie a zakorenenie vzdelávacích a konzultačných programov na Slovensku i v zahraničí (roky 2003- 2014);
 3. Rozvíjanie občianskej participácie a kultivovania demokratickej kultúry pri transformácii celospoločenských konfliktov (od roku 2015 doteraz).

1. Začiatok novej cesty k riešeniu konfliktov

Budovanie základov alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov na Slovensku (1991- 2002)

Myšlienka vytvorenia centra zameraného na riešenie konfliktov vznikla v roku 1991, pôvodne v podobe projektu na Univerzite Komenského v Bratislave pod názvom Centrum prevencie a riešenia konfliktov. K jeho začiatkom prispel aj americký právnik Ray Shonholtz. Ten sa snažil v strednej a východnej Európe šíriť myšlienky a kultúru nenásilného riešenia konfliktov. Na Slovensko prišiel s ambíciou pomôcť vytvoriť nezávislúj inštitúciu, ktorá bude šíriť kultúru, hodnoty a prax alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov. Bol inšpiráciou pre Dušana Ondruška, ktorý spoločne s Annou Zemanovou a Vladom Labáthom v roku 1994 založili Nadáciu Partners for Democratic Change Slovakia. Tá sa stala mimoriadne aktívnym členom medzinárodného vzdelávacieho programu Partners for Democratic Change (PDC) a siete spolupracujúcich centier v 11 krajinách strednej a východnej Európy a severnej a južnej Ameriky.

Toto obdobie bolo charakteristické transformáciou celej spoločnosti zo socialistického spôsobu fungovania na demokratický, a to vplývalo aj na typy konfliktov, ktoré sa prejavovali v spoločnosti.

Boli to v zásade tri typy konfliktov: 1) “rozmrazené” staré konflikty, napr. týkajúce sa spolužitia väčšiny a menšín, 2) nové konflikty súvisiace s demokratickou a ekonomickou transformáciou - s presadzovaním zásadných spoločenských zmien a rezistenciou voči týmto zmenám, a 3) konflikty patriace k demokracii, vyplývajúce z pluralizmu. V prvom období sa PDCS venovalo najmä konfliktom súvisiacim s transformáciou a zavádzaniu mechanizmov na riešenie konfliktov.

Od začiatku bolo poslaním PDCS šíriť demokratické prístupy a inštitúty pre prevenciu a riešenie konfliktov. V tomto období sme pôsobili najmä:

a) v oblastiach konfliktov medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi (štrajkové situácie, kolektívne vyjednávania, apod.),

b) v konfliktoch, ktoré sa spájali s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie,

c) v rodinnej mediácii, ako aj

d) v konfliktoch na školách v rámci peer mediácie a

e) v konfliktoch medzi učiteľmi, vedením škôl a decízormi v oblasti riadenia školstva.

Dôležitou súčasťou bolo aj testovanie možností pre lokálne komunitné inštitúty alternatívneho riešenia konfliktov – zmierovacie rady, ktoré hlavne pôsobia ako občiansky mechanizmus etnického zmierovania v komunitách. Zmierovacie rady viacero rokov fungovali v Leviciach, Nových Zámkoch, Prešove a v ďalších okresoch s významným podielom Rómov a Maďarov.

V roku 1999 PDCS prvýkrát získalo akreditáciu Ministerstva školstva SR na vzdelávanie spojené s manažmentom neziskových organizácií a s fungovaním tretieho sektora na Slovensku. Realizovali sme viaceré vzdelávacie programy zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, najmä na Slovensku. V rámci iniciatív zameraných na profesionalizáciu práce samospráv sme pôsobili hlavne v oblasti prevencie a zvládania sociálnych konfliktov vo vzťahoch občanov a verejných inštitúcií.

Za prvých desať rokov svojej činnosti PDCS:

 • Poskytlo stovky kurzov a tréningov pre predstaviteľov verejnej správy, mimovládnych organizácií a firiem so zameraním predovšetkým na problematiku efektívneho vyjednávania, mediácie, kooperatívneho plánovania, efektívneho rozhodovania a riešenia problémov.
 • Podnietilo diskusiu, prípravu odborníkov a presadenie zákonov a vyhlášok, ktoré umožňujú pomáhajúce intervencie tretej strany do konfliktov (napr. Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Zákon o mediácii, Zákon o mediačnej a probačnej službe, Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, reguláciu rodinnej mediácie v Zákone o rodine, apod.).
 • Poradensky, facilitačne a niekedy aj mediačne pôsobilo pri akútnych spoločenských konfliktoch a na požiadanie zúčastnených strán vstupovalo do ich riešení (napríklad problematike menšín, environmentálnej problematike, vo fungovaní samospráv, v oblasti školstva apod.).
 • Vo vzdelávacích projektoch sa vo veľkej časti orientovalo na rozvoj a profesionalizáciu občianskeho sektora na Slovensku (napr. v období kampane OK ‘98), či na príprave stoviek lídrov, konzultantov a lokálnych aktivistov, ktorí neskôr rozvíjali neziskové organizácie a siete profesionálnejšie, strategickejšie a udržateľnejšie.

2. Ako sme rástli a rozvíjali sa

Profesionalizácia organizácie, rozšírenie a zakorenenie vzdelávacích a konzultačných programov na Slovensku i v zahraničí (2003- 2014)

Od roku 2003 PDCS dostávalo ponuky na programy, vzdelávanie a konzultovanie v zahraničí oveľa častejšie. Veľkú časť tréningov sme realizovali v Česku. Výrazne sme posilnili kapacitu občianskeho sektora pre poskytovanie služieb, nakoľko sme intenzívne a dlhodobo trénovali českých, slovenských (a neskôr aj iných stredoeurópskych) trénerov, konzultantov, rozvojových pracovníkov (Development School) a fundraiserov (v projekte Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií strednej Európe).

Naši pracovníci sa podieľali na rozvojových projektoch v zahraničí (napr. dlhodobé programy v Tunisku, na Srí Lanke, v Albánsku, na Ukrajine, v Iraku apod.) Postupne sa začalo zapájať do zahraničných vzdelávacích aktivít viac ako tucet pracovníkov a pracovníčok PDCS, ktorí pôsobili ako tréneri a facilitátori. V tom čase sme realizovali tréningy a dlhodobé konzultácie vo viac ako 50 krajinách sveta (napr. Bulharsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna, Chorvátsko, Slovinsko, Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Nemecko, Rakúsko, Jordánsko, Jemen, Tunisko, Nigéria, Holandsko, Senegal, Izrael, Irak, Mongolsko, USA, a iné).

V tomto období sme zorganizovali viac ako 30 týždňových študijných ciest spojených s tréningami a zdieľaním skúseností zo Slovenska pre partnerov z neziskových organizácií alebo samospráv z Balkánu, strednej Ázie, krajín Východného partnerstva alebo severnej Afriky. K tréningom pre neziskové organizácie pribudlo aj množstvo tréningov pre verejné inštitúcie a firmy a veľké množstvo stále viac obľúbených otvorených kurzov, kde sa okrem dôrazu na obsah využívala aj výmena skúseností medzi odborníkmi z rôznych sektorov. Ku koncu tohto desaťročia už väčšina účastníkov nášho vzdelávania neprichádzala z neziskového sektora, ale rovnako sa na nás obracali aj ľudia z verejného a súkromného sektora. Významný podiel financovania PDCS v tomto období tvoria kontrakty a predaj vzdelávacích a konzultačných služieb. Medzi veľké kontrakty v tom období patrili napríklad vzdelávacie a konzultačné služby pre Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Úrad vlády SR a tiež facilitačné služby v európskom projekte ECC (European Citizen Consultations).

Vo väčšej miere sme začali písať a šíriť vlastné publikácie k problematike rozvoja občianskej spoločnosti, samofinancovania, rozvojového vzdelávania. V tomto období sme vydali vyše 20 našich publikácií, ktoré výrazne zviditeľnili programy a poslanie PDCS. Viaceré z nich boli kvôli veľkému záujmu vydané vo viacerých edíciách a mnohé boli preložené do angličtiny, ruštiny, francúzštiny, ukrajinčiny alebo arabčiny.

3. Istota v zmene

Rozvíjanie občianskej participácie a kultivovanie demokratickej kultúry pri transformácii celospoločenských konfliktov (od roku 2015 podnes)

Po roku 2015 sa výrazne menia problémy, ktorým čelia zástancovia otvorenej spoločnosti. Menia sa tiež spôsoby financovania našich aktivít, a tiež cieľové krajiny, ktoré najviac potrebujú vzdelávaciu a konzultačnú pomoc v transformačnom alebo rekonciliačnom úsilí. K balíku programov a služieb, ktoré priamo súvisia s lokálnymi alebo celospoločenskými konfliktami, pribúda pomáhanie verejnému dialógu a participatívnemu rozhodovaniu na strane verejných inštitúcií či v medzisektorových projektoch.

Záujemcami o naše služby sa častejšie stávajú konkrétne ministerstvá alebo miestne samosprávy, ktoré hľadajú efektívne spôsoby ako participatívne vťahovať občanov a podnikateľské subjekty do verejného rozhodovania, ako si poradiť ak sa v rozhodovaní alebo v príprave regulácií a zákonov stretávajú protichodné skupinové záujmy. O túto tému javia záujem z pohľadu akademického vzdelávania a výskumu aj univerzitné a výskumné inštitúcie. PDCS začína zručnosti pre participatívne rozhodovanie šíriť aj v projektoch a kontraktoch zameraných na tvorbu verejných priestranstiev, verejných politík alebo grantových výziev.

Na trendy radikalizácie a polarizácie spoločnosti, javy nenávistnej komunikácie hlavne v on-line priestore a nedostatok pozitívnych vzorov nenásilného zvládania často veľmi rôznorodých hodnotových postojov, sme zareagovali viacerými novými aktivitami. Pripravili sme nové témy tréningov, facilitujeme diskusie v konfliktných spoločenských témach a poskytujeme dlhodobé konzultácie pre organizácie, ktoré reagujú na tieto nové typy hodnotových stretov. Naše kurzy a konzultácie sa špecificky venujú konšpiráciám a kritickému mysleniu, medzi-kultúrnym stretom a obrane voči mediálnej manipulácii. Pravidelne organizujeme medzinárodnú konferenciu so špičkovými odborníkmi v oblasti radikalizácie a de-radikalizácie, práce s hodnotovými stretmi a rozvíjania prístupu, ktorý nepovažuje konflikty za nemenné a apriori deštruktívne. Snažíme sa ukazovať verejnosti, že vďaka nenásilnej transformácii týchto konfliktov sa môžeme vyrovnať aj s veľkými výzvami ako sú migrácia, klimatická zmena, či riziká komunikácie cez sociálne siete a dezinformačné útoky.

Podporujeme a vzdelávame treťostranných procesových expertov, ktorých niekedy označujeme ako profesionáli z praxe (practitioners), alebo aj „konfliktoví hasiči“ príp. facilitátori pôsobiaci vo verejnej sfére. Jedným z výstupov projektu European Network for Non-violence and Dialogue, ktorý sa venoval týmto problémom a opisoval aj príklady dobrej praxe transformácie konfliktov v 7 susediacich krajinách nášho regiónu bola aj mapovacia štúdia „Value-based conflicts in the region between the Oder and the Danube“.

Vďaka desiatkam inšpiratívnych hostí na našich konferenciách a lunchseminároch sme rozšírili naše publikačné výstupy o videoblogy a podcasty – v slovenčine aj angličtine - ktoré sú určené odbornej i laickej verejnosti.

Po roku 2015 sa nám podarilo omladiť a ďalej profesionalizovať tím pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí rozvíjajú programy a inovatívne aktivity organizácie. Od roku 2012 prebrala vedenie PDCS ako riaditeľka Karolína Miková. Nadviazala na najlepšie tradície z našej histórie a posilnila dôraz na témy participácie, na medzisektorovú spoluprácu a pomoc pri celospoločenskom formulovaní priorít (napr. pri tvorbe priorít Agendy 2030 pre Slovenskú republiku), na skvalitňovanie práce verejných inštitúcií. ako aj na nadstranícky, procesovo-expertný charakter našej organizácie.

PDCS sa spomína ako spoľahlivý profesionálny partner a organizácia so špičkovou kvalitou vzdelávania vo viacerých hodnoteniach neziskových organizácií na Slovensku (napr. v Súhrnných správach Inštitútu pre verejné otázky). Získali sme aj viacero ocenení (napr. dvakrát Cena Nadácie Orange) a ďakovných listov (napr. od MZV a EZ SR, alebo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).

Doterajšia história PDCS ukazuje, že sa podarilo zakoreniť a vypestovať profesionálnu udržateľnú inštitúciu s dobrou odbornou reputáciou, rezistenciou v prípade spoločenských otrasov, založenou na vzťahoch a citlivosti k potrebám pracovníkov aj veľkých skupín ľudí na Slovensku.


  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016