Participácia: Účasť na rozhodovaní tých, ktorých sa to týka, občanov a stakeholdrov

Ponúkame odbornú pomoc samosprávam, inštitúciám, či organizáciám, ktoré chcú do plánovacieho či rozhodovacieho procesu zapojiť tých, ktorých sa rozhodnutie týka, alebo v budúcnosti bude týkať. Môže to byť napríklad tvorba verejnej politiky či plánu rozvoja mesta alebo obce, kde samospráva chce občanov zapojiť do určovania priorít. Ako to však urobiť tak, aby sa ľudia skutočne zapojili, ale aby sa proces nezmenil na neriešiteľný konflikt? Aby nakoniec aj tí, ktorých návrhy neboli prijaté, neboli najmä rozčúlení a znechutení, ale aby uznali, že proces prebehol férovo a že sa do plánu dostali návrhy, ktoré sú realistické a užitočné.


S čím pomáhame:

 • Participatívne plánovanie verejných priestorov: parkov, námestí, verejných areálov inštitúcií či firiem, apod.
 • Plánovanie verejných politík či plánov rozvoja na úrovni:
  - štátu (koncepcie, stratégie rozvoja);
  - samosprávneho kraja (určovanie priorít rozvoja či investovania verejných financií napr. v oblasti kultúry);
  - či miest a obcí (najmä už spomínané tvorba verejných priestorov, ale aj využitie deliberačných formátov pri zvažovaní verejných rozhodnutí na miestnej úrovni).

Čo od nás získate:

 • Konzultácie pred rozhodnutím o participatívnom plánovaní či rozhodovaní, napr. či je pre daný problém vhodný participatívny proces, čo participatívny proces obnáša, akých aktérov treba zapojiť, a koľko času to bude vyžadovať.
 • Dizajn participatívneho procesu: návrh krokov participatívneho procesu, počtu a typu stretnutí v logickej nadväznosti, skladba účastníkov, ktorých je potrebné zapojiť, typy a forma stretnutí či práce na výstupoch (napr. pracovné skupiny, verejné podujatia, konzultácie, on-line pripomienkovanie dokumentov), aké rôznorodé nástroje zisťovanie názorov/ potrieb/ preferencií špecifických skupín stakeholdrov a občanov je vhodné využiť na čo najpresnejší obraz o východiskovej situácii, časový harmonogram, rozpočet.
 • Vedenie participatívneho procesu: organizácia a facilitácia stretnutí či verejných podujatí.
 • Spracovanie výstupov do správy, ktorá je súčasne určená zúčastneným aktérom a verejnosti a slúži ako podklad pre ďalšie rozhodovanie.


Pred participatívnym procesom Vám nevieme povedať, aký bude výsledok participácie. Našou úlohou je korektne viesť diskusiu a presne zachytiť názory rôznorodých zainteresovaných aktérov do písomných výstupov. To, čo vieme sľúbiť, je kvalitne štrukturovaný proces, zapojenie zainteresovaných aktérov a verejnosti podľa vopred pomenovaných a zverejnených kritérií a profesionálne facilitovaná diskusia. Vieme tiež pomôcť identifikovať a zabezpečiť zapojenie takých skupín obyvateľstva, ktoré sa sami z rôznych dôvodov do participácie nehrnú: napr. deti a mládež, seniori, zdravotne postihnutí, či rôzne znevýhodnené skupiny.

Čo sa nám podarilo

V roku 2023 sme facilitovali prácu medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorú zvoláva Národná implementačná a koordinačná autorita Plánu obnovy (NIKA). Úlohou skupiny je pripomienkovať metodiky na vytváranie akceleračných zón pre veterné parky a povoľovanie veterných elektrární tak, aby Slovensko splnilo svoje ciele v oblasti rozvoja veternej energie. S vedením participatívneho procesu pokračujeme v spolupráci s Klimatickou koalíciou aj v roku 2024.

Počas celého roku 2022 a 2023 sme spolupracovali s mestom Trnava, najmä s referátom participácie, na tvorbe systému participácie obyvateľov Trnavy pri určovaní priorít pri výbere projektov revitalizácie a tvorby nových verejných priestorov. Mestu naďalej pomáhame nastaviť postup zberu námetov od obyvateľov, ich spracovania a následného výberu prioritných projektov. Tento postup testujeme na téme verejných priestorov s tým, že ho mesto bude môcť pravidelne opakovať. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke mesta Plánuj mesto Trnava.

V období rokov 2020 a 2021 sme uskutočnili participatívny proces zameraný na tvorbu zadania územného plánu mesta Nitra. Našim hlavným partnerom bol Útvar hlavného architekta mesta Nitra. Do procesu boli okrem koordinačnej skupiny zapojené aj vybrané skupiny zainteresovaných aktérov a odbornej verejnosti. Uskutočnili sa aj dve stretnutia s laickou verejnosťou podľa príslušnosti k mestským častiam. Časť stretnutí bola realizovaná online (z dôvodu Covid pandémie), 3 stretnutia sa uskutočnili prezenčne. Dôležitou aktivitou participatívneho procesu bola anketa. Pôvodne bola plánovaná ako doplnková, ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa stala kľúčovou aktivitou vo vzťahu k získaniu aktuálnych dát o vnímaní súčasného stavu priestorového rozvoja mesta.

Ďalším príkladom nášho zapojenia v participatívnych procesoch bola tvorba Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 - 2030. Ide o strategický národný dokument, prostredníctvom ktorého štát realizuje svoje zámery v oblasti lesníckej politiky. Zainteresovaná verejnosť pri tejto úrovni participácie aktívne vstupuje do procesu a podieľa sa na formulovaní požiadaviek a ich zdôvodnení pre zadanie tvorby NLP. Zainteresovaní aktéri diskutovali o identifikovaných strategických oblastiach, strategickom smerovaní a prioritách, ale aj variantoch strategických cieľov a opatrení. Výsledkom participatívneho procesu je dokument, ktorý bol jednomyseľne schválený Radou pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR a ktorý bol postúpený do ďalšieho legislatívneho procesu. 

Na jeseň 2020 sme facilitovali niekoľko osobných stretnutí k tvorbe kandidatúry mesta Trnava na európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v roku 2026. Boli to stretnutia vybraných skupín zainteresovaných aktérov, na ktorých pripomienkovali návrh kandidatúry a sami pomenovávali námety na smerovanie kultúrnych aktivít v Trnave.

Pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sme v roku 2018 viedli proces zapojenia zainteresovaných aktérov do pomenovania priorít Agendy 2030 pre Slovensko. Na participatívnom procese sa zúčastnilo spolu 148 ľudí, ktorí pripomienkovali návrh priorít Agendy 2030 pre Slovensko pripravený Prognostickým ústavom SAV. Odborníci sa vyjadrovali k strategickým prioritám v oblastiach ako zdravie a kvalita života, vzdelanie, ekonomický rozvoj, udržateľné sídla a krajina, eliminácia chudoby a sociálna inklúzia a i. Napriek veľmi krátkemu času na proces vznikol kvalitný Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030, ktorý bol 13. júna 2018 schválený vládou SR (uznesenie č. 273). „Na stretnutiach zaznelo, že na spracovanie tak veľkej a širokej témy sú potrebné aspoň dva roky intenzívneho stretávania sa odborníkov a zainteresovaných aktérov, ktorí by viedli participatívne diskusie.“ Ak vás to zaujíma viac, prečítajte si našu Správu z participatívneho procesu.

V roku 2015 sme viedli proces zapojenia verejnosti pre samosprávu MČ Bratislava Staré Mesto pod názvom „Hovorme o Šafku“. Výstupy z procesu sa stali súčasťou súťažných podmienok pre architektonickú súťaž „Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie“, ktorú následne Staré Mesto vyhlásilo. Do procesu boli zapojení všetci kľúčoví aktéri a prostredníctvom mapujúcich rozhovorov, ankety, verejných i plánovacích stretnutí a odborného workshopuv sme získali podnety od približne 800 ľudí – miestnych obyvateľov, expertov či predstaviteľov iniciatív a združení z danej oblasti. V správe sme okrem procesu a výstupov z konkrétnych participačných metód ponúkli aj víziu Šafárikovho námestia, či hlavné odporúčania pre revitalizáciu priestoru, na ktorých sa zhodla laická aj odborná verejnosť. 

V roku 2009 sme druhýkrát realizovali projekt Konzultácie s občanmi Európy (European Citizens’ Consultation - ECC), v rámci ktorého sme pomohli občanom Slovenska zapojiť sa do diskusie o budúcnosti Európy. Tento projekt nadväzoval na projekt, ktorý sme v spolupráci s konzorcium európskych nadácií pod vedením King Baudouin Foundation prvý krát realizovali v roku 2007. Dvadsiatich siedmych konzultácií s občanmi sa zúčastnilo celkom cca 1 500 náhodne vybraných občanov EÚ, ktorých zostava predstavovala demografické zloženie jednotlivých krajín. Konferencie prebiehali vždy v deviatich krajinách naraz a počas troch víkendov v marci 2009 sa zrealizovali vo všetkých členských krajinách EU. Občania spoločne diskutovali o témach ako zdravotná starostlivosť, sociálna politika, či uznávanie vzdelania v kontexte EÚ. Na Slovensku počas marcového víkendu 52 občanov naformulovalo 10 odporúčaní, ktoré boli potom zapracované do spoločného dokumentu. Spoločné odporúčania občanov Európy boli 10.-11. mája 2009 v Bruseli prezentované zástupcom Európskej komisie a zástupcom hlavných politických frakcií v Európskom parlamente. Proces ilustruje krátky film pripravený z Konzultácií s občanmi Európy v roku 2007.

Zaujali sme vás? Objednajte si naše služby!

Radi vám pomôžeme pri realizácii vašich plánov, aktivít, poskytneme konzultáciu. Kontaktujte nás písomne, alebo telefonicky, prípadne vyplňte formulár. Určite sa Vám ozveme.

Konzultanti, ktorí sa vám budú venovať

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016