Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Nevieme, ako adekvátne nazvať texty, ktoré držíte v ruke. Učebnica? Nie je to celkom vystihujúce. Síce dúfame, že texty pomôžu tým, ktorých zaujímajú otázky riešenia, prevencie a transformácie konfliktov, navyše špecificky v rozvojovom kontexte, ale zatiaľ nie sú systematickou učebnicou, ktorá by pokryla obsiahly historický exkurz a rozpracovanie problematiky z perspektívy toho, čo je akademicky dôležité.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Prípadové štúdie s opisom konkrétnych krokov dobrej aj odstrašujúcej praxe? Áno aj, ale nie celkom. Síce sa v každej kapitole pokúšame ponúknuť príklady z vlastnej aj z osvojenej reálnej praxe rozvojového pôsobenia v náročnom kontexte, ale celkove v príručke nejde len o inštrukcie pri praktických krokoch toho, ako sa postaviť k medzietnickým, kultúrnym a civilizačným konfliktom v našom mnohosmerne rozdelenom svete.

Súčasťou knižiek, ktoré sa venujú beletrii, občas sú tzv. čítanky. Ide o knihy, uvádzajúce a komentujúce rôznorodé literárne diela, texty rôznych žánrov, perspektív, ktoré boli napísané rôznymi autormi. Spája ich to, že texty by mali byť sondami do dobrej krásnej literatúry, mali by potešiť čitateľa a dať mu možnosť vychutnať si rôznorodé perspektívy, z ktorých sa dá vnímať svet okolo. Takže aj v našom prípade by možno najvystihujúcejším názvom bolo Čítanka o riešení konfliktov v rozvojovom kontexte. Tucet autorov rôzneho odborného zázemia pristupuje k problematike z rôznych uhlov aj dosť odlišným štylistickým štýlom. Svoju pozornosť venovali otázkam, ku ktorým na Slovensku takmer niet odbornej literatúry, a potreba pomenovať javy, ktorým v rozvojovej práci začíname čeliť, značne predstihuje odbornú prax. Zatiaľ nemáme v tejto problematike ujednotený slovník, neexistujú záväzné štandardy, kto by sa mal venovať praxi rozvojovej a humanitárnej práce alebo kto by mal zasahovať v konfliktných momentoch, ktoré sprevádzajú túto prácu.

Existuje množstvo oblastí, ktoré by si úspešný rozvojový alebo humanitárny pracovník mal vyjasniť a osvojiť, čo by určite „vydalo“ na obsiahly mnohokilogramový handbook. Rozdiely medzi rozvinutosťou odboru a aj publikačných zdrojov v krajinách, ktoré sa tejto práci v globálnom rozmere venujú desiatky rokov, a nami vypĺňame prvými publikáciami, ktoré sú skôr čiastkovými sondami do problematiky. V tejto publikácii sa venujeme:

 • trendom v rozvojovej spolupráci, pričom väčšiu pozornosť venujeme otázkam prístupu Do No Harm v rozvojovej spolupráci, ľudskoprávnemu diskurzu v rozvojových politikách a koherencii politík pre rozvoj;
 • vplyvu médií v konfliktoch v rozvojových krajinách, ako aj etike verejnej diskusie o rozvoji a humanitárnych problémoch;
 • riešeniu konfliktov (od tradičných prístupov až k peacebuildingu, peacekeepingu a peacemakingu, od teórie až po praktické nástroje), ako aj otázkam medzikultúrnej citlivosti a medzikultúrnej komunikácii v rozvojovej spolupráci;
 • podstatnú časť publikácie tvorí osem veľkých simulácií, vrátane inštrukcií a podkladových materiálov pre štúdium, ktoré sme používali pri praktickom osvojovaní si treťostrannej intervencie v dlhodobých konfliktoch v rozvojovom rámci;
 • v záverečnej kapitole uvádzame aj slovník základných pojmov. Bibliografiu uvádzame na konci každého príspevku priamo v podkapitolách.

Na lepšie porozumenie východísk a obsahu každej kapitoly pripájame v jej úvode stručné zhrnutie, ktoré uľahčuje orientáciu o tom, aký je záber a štýl každej kapitoly.

Publikácia Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte je súčasťou projektu Globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách, podporeného z finančných prostriedkov SlovakAid. Veríme, že nájde cestu k svojim čitateľom z radov prednášajúcich aj poslucháčov univerzitných odborov, ktoré sa venujú tejto problematike, že po nej siahnu aj rozvojoví a riadiaci pracovníci, ktorí sú vystavení náročným dilemám praxe a politiky rozvojovej spolupráce na všetkých úrovniach, a napokon možno zaujme aj ľudí, ktorí s touto problematikou neprichádzajú do styku vo svojej práci, ale svet okolo im nie je ľahostajný, zamýšľajú sa nad otázkami globálnej zodpovednosti a nerovností vo svete.

Tematicky súvisiaca publikácia (autorská kapitola Zuzy Fialovej): Development Education in Theory and Practice.


Ako nás citovať

BAJZÍKOVÁ, Katarína (ed). 2016. Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte. Bratislava: PDCS, 2016. 258 s. ISBN 978-80-89563-43-2.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016