Čítanka pre neziskové organizácie

Čítanka pre neziskové organizácie

Na jednu knihu sa nahromadilo priveľa otázok. Preto sme sa rozhodli pre širší tematický záber. Zaumienili sme si pokryť nepokryté oblasti, ale zároveň pri výbere tém na začiatok uspokojiť hlad po odpovediach na najfrekventovanejšie otázky i za cenu, že sa kniha nebude rovnomerne zaoberať všetkými oblasťami fungovania neziskových organizácií. Súčasne sme sa rozhodli do autorského tímu na špecifické témy prizvať ďalších (nielen v treťom sektore) známych odborníkov.


 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Do tejto príručky sme zaradili „čítankový – šlabikárový" základ, s ktorým sa stretávajú všetky neziskové organizácie. Predbežne sme odsunuli komplikovanejšie, i keď veľmi dôležité témy (napr. spôsoby lobovania, kontraktové a partnerské vzťahy medzisektorovej spolupráce, advokáciu, vyjednávanie, dlhodobé finančné stratégie veľkých organizácií). V prípade potreby môžeme uvažovať aj o druhom diele Čítanky pre pokročilejšie organizácie s týmito témami.

Kniha je zložená z troch blokov. Snažili sme sa postupovať od jednoduchších tém k zložitejším. Čítanku sme zostavili tak, aby si z jednotlivých kapitol mohli vybrať tí, čo teóriu neznášajú, ale aj tí, čo ju zbožňujú, aby sa niektoré kapitoly dali čítať ako návod, niektoré zasa slúžili na zamyslenie.

Prvý blok je praktický a prvých šesť kapitol sa odvíja od toho, čo sa deje hlavne vnútri organizácie. Po ujasnení si toho, čo je tretí sektor, hovoríme o vývoji a organizačných formách, venujeme sa utváraniu a rozvoju tímov, marketingu, strategickému plánovaniu a vzťahom s verejnosťou.

Druhý blok ponúka čitateľom okrem praktického pohľadu aj trochu teórie. Je venovaný koncepciám komunikácie, vedenia a riadenia v neziskových organizáciách a uvedené princípy idú za ich rámec, majú aj širšiu platnosť.

Tretí blok, prevažne teoretický, je už trochu zložitejším čítaním. Je určený pre „fajnšmekrov", ktorých zaujímajú spoločenské, filozofické a právne súvislosti fungovania tretieho sektora vo svete a u nás.

Po charakteristike základných pojmov v prvej kapitole Čo sú neziskové organizácie nasleduje druhá kapitola s názvom Organizačný rozvoj a formy neziskových organizácií (autor Dušan Ondrušek). Kapitola sa venuje zákonitostiam rozvoja neziskových organizácií a formám, ktoré obyčajne nadobúdajú. Kapitola ponúka i poznatky o ideálnom a možnom štrukturálnom usporiadaní vzťahov, právomocí a zodpovedností v neziskových organizáciách.

Tretia kapitola Tvorba a rozvoj tímu (autori Jana Pružinská a Dušan Ondrušek) obsahuje typológie a fázy rozvoja tímu, opisuje tímové roly, ktoré môžete nájsť v každom tíme. Hovorí o dôsledkoch malej alebo naopak priveľkej súdržnosti skupín a tímov v neziskovej organizácii a tímovej efektívnosti.

Názov štvrtej kapitoly je Strategické plánovanie organizácií (autorka Majka Zelenáková). Kapitola vysvetľuje a vedie čitateľa k precvičovaniu krokov strategického plánovania a bližšie rozoberá tri použiteľné prístupy – SWOT analýzu, STEP analýzu a teóriu silového poľa. Ponúka tri základné okruhy otázok na spracovanie strategického plánu i konkrétny príklad postupu jeho spracovania.

Piata kapitola Marketing v neziskových organizáciách (autorka Inge Jalčová) ponúka perspektívu, jazyk a praktické cvičenia, na ktoré nie sú mnohé neziskové organizácie zvyknuté: reč je o produkte, cene, o klientovi, marketingových nástrojoch a o riadení marketingu. Túto kapitolu zaraďujeme do Čítanky cielene. Ekonomický slovník kapitoly je odlišný, ale na prežitie a rozvoj neziskových organizácií je táto perspektíva mimoriadne dôležitá.

V šiestej kapitole Vzťahy s verejnosťou a práca s médiami (autorka Kalka Pauliniová) vedieme čitateľov k ujasneniu si pojmov „vzťahy s verejnosťou" a „práca s médiami". Prakticky vysvetľujeme a na príkladoch precvičujeme prípravu mediálnej stratégie. Hovoríme o cieľovej skupine, o možnostiach a formách práce s médiami a zaoberáme sa aj otázkou manipulácie či etiky v médiách.

V siedmej kapitole Efektívna komunikácia (autor Aleš Bednařík) sa nachádzajú praktické princípy a cvičenia zamerané na asertívne správanie, poskytovanie spätnej väzby, aktívne počúvanie, argumentovanie, komplexnejšie aspekty komunikácie, ktoré vyjadrujú teórie psychológa von Thuna, ako aj transakčná analýza.

Ôsma kapitola sa zameriava na Vedenie ľudí a riadenie organizácie (autor Vladimír Labáth). Autor v nej uvádza praktické modely na vedenie a riadenie ľudí v organizáciách a prostredníctvom cvičení vedie čitateľov na osvojenie si princípov situačného, participatívneho a facilitatívneho vedenia. Kapitola sa venuje aj mimoriadne závažnej problematike moci v organizácii.

V deviatej kapitole Tretí sektor vo svete a u nás (autor Martin Bútora) sa píše o „rodine neľahostajných občanov". Objasňujú sa dôvody rozkvetu tretieho sektora, jeho funkcie a súvislosť s fungovaním občianskej spoločnosti, vzťah tretieho sektora k štátu vo svete a u nás. Kapitola tvorí terminologický, výskumný a výkladový rámec fungovania tretieho sektora pre celú príručku.

Posledná, desiata kapitola má názov Neziskové právo: tradície a princípy (autor Kent Sinclair). Nie je nudným opisom zákonov, hovorí skôr o prístupe k neziskovým organizáciám vo svetle rôznych právnych tradícií.

Jednou z príťažlivých stránok tretieho sektora je jeho rôznorodosť, profesionálna, ideová a jazyková rôznofarebnosť. Terminológia používaná v treťom sektore sa ešte len formuje a kniha je toho dôkazom. Prístupy môžu byť rôzne, nami uprednostňované termíny sa nemusia ujať, ale v texte vysvetľujeme, prečo sme sa k určitej terminológii priklonili. Autorský tím tvoria výrazné individuality, odborníci z rôznych oblastí (sociológ, psychológovia, právnik, ekonóm, environmentalistka a odborníci s interdisciplinárnym zázemím), takže úplne zladiť jazyk rôznych disciplín a odborných individualít bolo v jednotlivých kapitolách takmer nemožné. Zjednocujúcim prvkom Čítanky je dôraz na praktické výstupy. V rámčekoch uvádzame príklady a cvičenia, ktoré odporúčame pozorne si prečítať a cvičenia vyskúšať. To, čo sa po ich absolvovaní dozviete o sebe a o svojej organizácii, vás môže príjemne (alebo i nepríjemne) prekvapiť. Môžete začať rámčekmi alebo textom; môžete ísť porade, ale nie je to podmienkou. Snažili sme sa zostaviť Čítanku, ktorá považuje záujem žiaka za dôležitejší, ako je záujem učiteľa.


Ako nás citovať

BEDNAŘÍK, Aleš (a kol.). 1998. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava: PDCS, 1998. 198 s. ISBN 80–967890–5–8.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016