Lokálna demokracia

„Slovensko je o nádherných ľuďoch.“ Pohľad na nás očami ukrajinského občianskeho aktivistu.

Sergej Bezboroďko prišiel na mesačnú stáž, počas ktorej zbiera skúsenosti, ako samosprávy spolupracujú s občianskymi aktivistami. Zaujíma ho, ako si sami občania dokážu zlepšiť priestor, v ktorom žijú. Sergej napísal o svojich dojmoch blog, ktorý uvádzame v origináli aj s prekladom. Viacerých z nás i našich kamarátov potešil svojimi krásnymi fotografiami. Čítajte a budete prekvapení, koľko krásy a optimizmu Sergej našiel v našich mestách a našich ľuďoch.


 • Zdieľajte s okolím

  • Zuza Fialová

   Zuza Fialová

   05.10.2017 / 7 minút čítania / prečítané 61x

slovensko_je_1.jpg

Dnes sú to tri týždne od chvíle, čo som sa ocitol v Bratislave. Chcem napísať o svojich prvých dojmoch a objavoch, keď som už schopný usporiadať si myšlienky, lebo na začiatku to bol len kultúrny šok.

Сегодня три недели с того момента, как я просыпаюсь в Братиславе, хочу написать о первых впечатлениях и открытиях. Уже могу упорядочить мысли, поначалу был просто культурный шок.

Bol som účastníkom tréningového programu "Konflikt ako šanca" na Ukrajine, ktorý odovzdával slovenské skúsenosti z mierového riešenia konfliktov, učil nás, ukrajinských aktivistov pravidlá dialógu a práce s miestnou komunitou. Jeho pokračovaním je mesačná stáž organizovaná PDCS v spolupráci s ukrajinskou organizáciou AHALAR. Vo svojom motivačnom liste pred stážou som napísal, že ma zaujíma problematika verejných priestranstiev, parkov, separovaný zber odpadu, občianska participácia, a tiež cykloinfraštruktúra na Slovensku. Preto je môj program veľmi bohatý, každý deň absolvujem niekoľko stretnutí. Zora Kalka Paulíniová je zodpovedná za môj program, za čo jej veľmi pekne ďakujem.

Я был участником обучающей программы «Конфликт как шанс» в Украине. Словацкий опыт о мирном решении конфликтов, правилах построения диалога и работы с громадой для украинских активистов. Ее завершение – месячная стажировка, организованная PDCS и "Центр Ахалар". В своем мотивационном письме перед стажировкой я писал об общественных пространствах, парках, раздельном сборе мусора, партиципации и велоинфраструктуре в Словакии. Поэтому график у меня очень плотный, каждый день несколько встреч, Zora Kalka Pauliniová старается, все организовывает. Спасибо ей огромное.

slovensko_je_2.jpg

Prvá vec, ktorá mi udrela do očí, je tunajší veľmi jemný vkus a pozornosť venovaná detailom. Každý centimeter chodníka je vylepšený a každá fasáda je natretá. Všade sú kvetiny, zeleň, informačné tabuľky, dobrá infraštruktúra. Mnoho cyklistov, ešte viac chodcov, centrum je zatvorené pre autá. Všetko je veľmi elegantné. Cítim sa tu veľmi pohodlne. Napriek skutočnosti, že sa jedná o hlavné mesto, Bratislave sa podarilo udržať rovnováhu medzi obchodným centrom a historickým mestom. Je tu letisko, železničná a autobusová stanica, rozvinutá riečna doprava. Ide teda o veľký dopravný uzol, ale nie sú tu dopravné zápchy, všetko je tak rozdelené a nasmerované, aby sa aj chodci a cyklisti cítili doma.

Первое, что меня здесь поразило – это очень тонкий вкус и внимание к мелочам. Облагорожен каждый сантиметр тротуара и украшен каждый фасад. Повсюду цветы, зелень, информационные таблички, хорошая инфраструктура. Много велосипедистов, еще больше пешеходов, центр закрыт для автомобилей. Все очень аккуратно. Мне очень уютно здесь. Не смотря на то, что это столица, в Братиславе удалось сохранить баланс между бизнес центром и историческим городом. Здесь есть аэропорт, вокзал, автостанция, развит речной транспорт, то есть, это большой транспортный узел, но при этом нет пробок, все потоки грамотно разделены, пешеходы и велосипедисты чувствуют себя комфортно.

slovensko_je_3.jpg

slovensko_je_4.jpg

slovensko_je_5.jpg

Ale po každom stretnutí prichádza poznanie, že za každým opraveným či okrášleným centimetrom stoja skutoční ľudia, ktorí chcú a robia tieto zmeny. Rozvoj je v rukách uvedomelých ľudí, v ich zapojení do riešenia spoločných problémov, v túžbe byť užitočným. V tých, ktorí nečakajú, ale sú schopní prevziať zodpovednosť za seba. Kto neodchádza hľadajúc lepšie miesto pre život, ale sám robí miesto, v ktorom žije, lepším a pohodlnejším.

Но после каждой встречи приходит осознание того, что за каждым облагороженным сантиметром стоят реальные люди, которые хотят и делают эти изменения. Развитие в руках сознательных людей, в их включенности в решение общих проблем, в желании быть полезным. В тех, кто не ждет, а способен взять ответственность на себя. Кто не бежит в поисках лучшего места для жизни, а сам делает комфортным и лучшим то место, в котором он живет.

slovensko_je_6.jpg

Počas mojich troch týždňov na Slovensku som sa podieľal na troch cyklojazdách s kamarátmi z Cyklokoalícia, rozdával som cyklistom chlebíčky na starom moste, vykrikoval pod budovou Ministerstva životného prostredia na protest spolu s dvoma stovkami aktivistov z Critical mass. Spoločne sme išli do malého mesta Považská Bystrica, aby sme podporili miestnych cyklistov. Videl som, ako veľmi súdržná a aktívna je tu cyklistická komunita. Riešenie problémov je len otázkou času.

За эти три недели в Словакии я участвовал в трех велопробегах вместе с ребятами из Cyklokoalicia, раздавал бутерброды на старом мосту велосипедистам, шумел под зданием Министерства здоровой среды в знак протеста вместе с двумя сотнями активистов на Critical mass. Вместе мы ездили в небольшой городок Поважска Быстрица, чтобы поддержать местных велосипедистов. Я увидел, на сколько сплоченное и активное здесь велосообщество, решение вопросов – лишь вопрос времени.

slovensko_je_7.jpg

V Hideparku som sadil kríky spolu s Marekom Atlasom Hattasom a na vlastné oči videl, ako sa zarastená pustá húština môže pretvoriť na centrum komunitných aktivít vďaka silnému lídrovi a sústredenej tímovej práci. Veľké a významné projekty môžu byť veľmi lacné, lavičky svojpomocne urobené, zelené záhrady spoločné. Dopyt vytvára ponuku a celé leto v Hideparku je plné filmových predstavení, večierkov, divadelných predstavení, verejných diskusií a nepretržitej práce. Chlapi spolu pripravujú ihrisko pre svoje deti, ženy popisujú nové odrody rastlín – každý je zaujatý nejakou činnosťou.

В Hidepark я сажал кусты вместе с Мареком Атласом и своими глазами увидел, как заросший пустырь может преобразиться в центр общественной активности благодаря сильному лидеру и сплоченной работе команды. Большие и значимые проекты могут быть очень бюджетными, лавочки самодельными, огороды общими. Запрос рождает предложение и все лето в Hidepark кинопоказы, вечеринки, театральные выступления, публичные обсуждения и постоянно кипит работы. Парни вместе готовят площадку для своих детей, девушки подписывают новые сорта растений, каждый чем-то занят.

slovensko_je_8.jpg

Vyčistil som odpadky na ulici s Matúšom Čupkom zo Zelenej hliadky. Toto zvyčajne robím doma v Černigove, ale ukázalo sa, že aj v Bratislave sa to dá. Rozprával mi o tom, ako po presťahovaní sa začal "opravovať" svoju ulicu jednoduchými zásahmi. "Keď prídu komunálne služby opraviť jednu vec, okamžite pokazia ďalšie dve a to sú nepochybne nepredstaviteľné náklady na rozpočet" - hovorí Matúš, a to je presne do bodky to, čo vidím v Černigove na našich "údržbároch". Ukázal mi, kde natrel kúsok plota, kde odstránil nálepky, na autobusovej zastávke postavil lavičku pre susedov. Tam, kde na trávniku predtým parkovali autá, je teraz kvetinový záhon a namiesto pňa rastie strom. Sám postavil a obsluhuje niekoľko smetných košov namiesto mesta. Ulica sa zmenila. Skutočná urbanistická intervencia. Svojimi nákazlivými aktivitami inšpiruje veľa projektov.

Я убирал мусор на улице с Матушем Цупка из Zelená hliadka. Так обычно делаю в Чернигове, но и в Братиславе, оказывается, можно. Парень рассказывал мне, как после переезда он начал «чинить» свою улицу простыми делами. «Когда приезжают муниципальные службы чтобы починить одну вещь, они тут же разрушают две других и это обязательно какие-то невообразимые затраты из бюджета» – говорит Матуш и это точь в точь мои мысли о Чернигове и наших «ремонтниках». Он мне показывал, где забор подкрасил, где стикеры убрал, на остановке он поставил лавочку для соседей, там, где на газоне любили парковать машины теперь цветник, вместо пня дерево, он сам установил и обслуживает несколько урн вместо муниципалитета, улице преобразилась. Настоящая урбанистская интервенция. Своими поступками он заряжает и вдохновляет многих, проекты масштабируются.

slovensko_je_9.jpg

S Ivanou Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky sme diskutovali o problémoch s odpadmi a spôsoboch ich riešenia. Hovorili sme aj o tom, prečo nefungujú reformy. Nemôžete len tak prijať zákon a dať každému štyri plastové smetiaky na triedený odpad, nebude to fungovať. Ľudia potrebujú pochopiť, prečo by to mali robiť, prečo je to dôležité pre každého osobne. Ivana často organizuje výlety školákov k mestskej skládke, aby šokovali deti tým výhľadom. Deti si mysleli, že stačí smeti hodiť do koša na odpadky a je to, že to niekam zmizne. No neexistuje žiadne miesto "niekam", existujú skutočné problémy v skutočnej krajine a musíme o nich hovoriť. Počas rozhovoru sme sedeli v jedinečnej kaviarni, kde neprodukujú žiadny odpad, všetky produkty sú zabalené do ekologických obalov a pochádzajú len od miestnych výrobcov. Toto nám veľmi chýba v Černigove, aby niekto ukázal alternatívu k bežným spotrebiteľským postojom.

С Иваной Малеш из Institute of circular economy мы обсуждали проблемы с мусором и пути их решения, говорили о том, почему не работают реформы. Нельзя просто принять закон и выдать каждому по 4 пластиковых ящика для сортировки, это не сработает. Люди должны понимать, зачем они должны это делать, почему это важно для каждого лично. Ивана часто организовывает экскурсии для школьников на городскую свалку, чтобы шокировать детей картиной. Дети раньше думали, что достаточно выбросить мусор в урну и на этом все, он куда-то девается. Но нет такого места «куда-то», есть реальные проблемы в реальной стране и об этом нужно говорить. Во время беседы мы сидели в уникальное кафе, где совсем нет отходов, все продукты в экологически чистой упаковке, а товары только местных производителей. Такого очень не хватает в Чернигове чтобы показать людям альтернативу обычному потребительскому отношению.

slovensko_je_10.jpg

Z každého stretnutia si beriem niečo pre seba a určite mnohé prinesiem do môjho rodného mesta. Už si predstavujem našu prvú cyklojazdu Critical mass, mám nápady na nové hodiny so školákmi, už vidím, ako na ďalšie akcie v parku budeme všetci chodiť s odznakmi a s hudbou. Ako skvele bude vyzerať verejná záhrada v blízkosti starej kotolne v Brezovom háji... dokonca som vymyslel názov: „Samosad“.

От каждой встречи я что-то беру для себя и обязательно привезу в свой родной город. Уже представляю наш первый велопробег Critical mass, у меня есть идеи для новых уроков со школьниками, я уже вижу как на очередной акции в парке мы будем ходить все с бейджиками и под музыку. Как классно будет смотреться общественный огород возле старой котельной в Березовой роще ... даже название придумал: “Самосад”!

slovensko_je_11.jpg

Veľká vďaka mojim priateľom z PDCS a AHALAR za takúto príležitosť. Za tieto tri týždne som sa naučil o ľuďoch na Slovensku viac, než za tridsať rokov. Bohužiaľ v našom informačnom priestore sa nič nehovorí o vašej krajine a vašich iniciatívach. Európa sa mi teraz zdá bližšie. Niekedy sa sem vrátim a porozprávam vám o svojich úspechoch a všetkých vás pozývam na Ukrajinu.

Спасибо огромное моим друзьям из PDCS и "Центр Ахалар" за такую возможность. За эти три недели я узнал больше о людях в Словакии, чем за 30 лет. К сожалению, в нашем информационном пространстве совсем ничего не рассказывают о вашей стране и ваших инициативах. Для меня Европа стала ближе, я обязательно вернусь чтобы рассказать о своих достижениях и приглашаю каждого из вас в Украину.

slovensko_je_12.jpg

slovensko_je_13.jpg

Text a foto: Sergej Bezboroďko

Projekt "Konflikt ako šanca" je podporený z prostriedkov SlovakAid.


  • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Office manažérka

  Monika Straková

  Office manažérka


  / +421 2 5292 5016