Vzdelávanie

Akadémia občianskej odolnosti: Program budovania reziliencie pre lídrov neziskových organizácií

Otvárame prihlasovanie na jedinečný vzdelávací program. Ročný program vedený špičkovými slovenskými expertkami a expertmi, spojený so študijnou cestou do Nórska.


 • Zdieľajte s okolím

  • Adela Tihláriková

   Adela Tihláriková

   20.10.2020 / 6 minút čítania / prečítané 3065x

Otvárame prihlasovanie na jedinečný vzdelávací program. Ročný program vedený špičkovými slovenskými expertkami a expertmi, spojený so študijnou cestou do Nórska. 

Čo vám ponúkame: Ročný program zameraný na rozvoj reziliencie (individuálnej, organizačnej a ekosystémovej odolnosti) v prostredí občianskeho sektora.

Pre koho je program určený: Program sa orientuje na novú generáciu lídrov, ktorí pôsobia hlavne v neziskových organizáciách, iniciatívach a hnutiach. Preferenciu majú lídri MNO, ktorí sa do vedúcej pozície dostali nedávno (cca 3 roky pôsobenia vo vedení organizácie) alebo sa na túto pozíciu vo svojej organizácii pripravujú, prípadne založili vlastné organizácie a chcú sa profesionalizovať.

Čo je cieľom programu: Pomáha lídrom a ich nástupcom zorientovať sa v situácii „nového normálu“, identifikovať a rozvíjať postupy praxe, ktoré ich samotných ako aj ich organizácie „vyzbroja“ do časov permanentných zmien, do časov rozvíjania dôvery a nachádzania hlbšieho zmyslu a dlhodobého presahu vlastných aktivít do systémových zmien.    

Kedy, kde a ako: Program bude prebiehať od novembra 2020 do novembra 2021. Prvú časť programu (november -  jún) budú tvoriť štyri vzdelávacie moduly (online a offline) a študijná cesta, druhá časť (júl - november) bude venovaná primárne konzultačnej podpore lídrov a ich organizácií, ako aj ďalším možnostiam vzdelávania sa v širšom kontexte reziliencie.

Čo program zahŕňa: 

 • Online a offline vzdelávanie zamerané na rezilienciu, líderskú kapacitu, profesionalitu strategického uvažovania a zodpovedného líderstva u súčasných aj budúcich lídrov organizácií a iniciatív;
 • Študijná cesta do Nórska, kde vďaka partnerom z Human Rights Academy z Oslo navštívíme inšpirujúce organizácie s dlhou tradíciou fungovania, udržateľným modelom a viditeľnou organizačnou rezilienciou
 • Odborné  konzultácie s cieľom umožniť, aby organizácie, ktoré sú a aj v budúcnosti budú piliermi občianskej spoločnosti ďalej šírili svoje skúsenosti s rozvíjaním reziliencie a strategickými zmenami;
 • Sieťovanie a spolupráca lídrov a ich organizácií pomocou vzájomného učenia sa a zdieľania skúseností a dobrej praxe.


Podrobný program nájdete nižšie.

Cena: účastníci zaplatia vložné 80 eur za celý kurz*. Táto mimoriadne nízka kurzu je možná vďaka podpore z programu ACF - Slovakia. 

Registrácia je možná do 3.11.2020. 

Registračný formulár nájdete TU.

*Ponúkame aj možnosť štipendia či splátok, v prípade záujmu, prosím kontaktujte Adelu Tihlárikovú na adela@pdcs.sk.


O PROGRAME 

Reziliencia. Čo to znamená?

Globálne výzvy súvisiace hlavne s očakávanými klimatickými zmenami, migračnými pohybmi, skúsenosť s pandémiou či celosvetovým ohrozením hodnôt liberálnej demokracie si vyžadujú nové spôsoby uvažovania, sofistikované prístupy k riešeniu a transformácií konfliktov a participatívne fungovanie malých aj veľkých aktérov spoločenských zmien.

Čeliť týmto výzvam znamená transformovať leadership tak, aby lídri a ich organizácie zvládali nutné zmeny bez zničujúcich otrasov tak, aby z doterajšieho fungovania dokázali uchovať to dobré a súčasne prinášali nové potrebné praktiky vo vedení, ktoré predtým organizácie nerobili. V niektorých prípadoch to bude znamenať aj personálne transformácie výmeny v organizáciách, ktoré môžu mať aj nenásilný a konštruktívny charakter.

Podľa našich skúseností je kľúčovou oblasťou, pred ktorou stoja súčasní a budúci lídri, práca s rezilienciou. Pod rezilenciou rozumieme schopnosť anticipovať šokujúco sa meniacu nepriaznivú realitu a jej dôsledky takým spôsobom, že v nej dokážeme nie len prežiť, ale po tejto skúsenosti vychádzame odolnejší a viac pripravení na neisté prostredia a spoločenské pohyby v budúcnosti. Je to pripravenosť na neočakávané situácie, individuálna aj organizačná „otužilosť“, pružnosť, vďaka ktorej nás tlaky nevytrhnú z koreňov, ktoré nám dávajú stabilitu.

 

Príklady potreby posilňovať rezilienciu

Na úrovni jednotlivcov je príkladom pozviechanie sa po závažnej strate blízkych ľudí, vysporiadanie sa ohrozením zdravia, ekonomickej či informačnej bezpečnosti.

Na organizačnej úrovni môže byť príkladom schopnosť rýchlo prebudovať organizáciu tak, že v prípade potreby dokáže zmeniť svoje fungovanie a všetky činnosti z offline módu na online mód. Nachádzanie finančných, programových a personálnych zdrojov v situáciách, keď o tradičné zdroje prichádzame. Alebo napríklad pokračovanie činností v prípade katastrof, straty, znefunkčnenia tradičného business modelu.

Na ekosystémovej úrovni je príkladom fungovanie sektora v prípade zužujúceho sa priestoru pre demokraciu, vyrovnávanie sa s mocenskými, finančnými tlakmi, operovanie v prostredí, ktoré charakterizuje strata inštitucionálnej či celospoločenskej dôvery a uzatváranie sa do vzájomne nekomunikujúcich sociálnych bublín. Táto úroveň znamená starať sa aj o vonkajšie prejavy systému – vzájomnú prepojenosť aktérov sektora, ovplyvňovanie vonkajšieho regulatívneho priestoru pre rozvoj občianskych aktivít. Ide hlavne o preventívne a v menšej miere len reaktívne kroky. Ide tiež o kroky, ktoré sú potrebné v prípade, že celá spoločnosť začína byť polarizovaná okolo nemenných deliacich čiar, alebo začína byť príliš fragmentovaná, prípadne ak trpí dôsledkami chronických celospoločenských konfliktov.    

 

Príklady tém, ktorým sa budeme vo vzdelávacích, konzultačných a sieťovacích aktivitách venovať: 

a/ na úrovni jednotlivcov

 • reflexia vlastných predností a slabých stránok
 • efektívne postupy pre komunikáciu, líderské rozhodovanie v náročných, nepoznaných podmienkach
 • zvyšovanie citlivosti na konflikty a efektívna transformácia konfliktov
 • práca s cieľmi a plánovanie vlastného líderského a osobnostného rastu
 • prehlbovanie empatie, tolerancie, ambiguity 
 • medzikultúrna gramotnosť, spolupráca s náročnými partnermi
 • vyrovnávanie sa so stresom a dosahovanie work-life balance
 • hodnotové ukotvenie a reflexia (hľadanie významu a smerovania vlastného pôsobenia)  

b/ na organizačnej úrovni

 • situačná analýza pre fungovanie vlastnej organizácie
 • rezilienčný étos (odhodlanie vydržať a rozvíjať sa)
 • organizačný rozvoj a líderstvo v ťažkých časoch
 • adaptívna kapacita (príprava na neznáme podmienky)
 • podnikateľský mindset (tvorivosť a inovačný potenciál)
 • kapacita pre spájanie sa, sieťovanie, partnerstvá (konektivita)
 • legitimita (radikálna transparentnosť a vťahovanie podporovateľov
 • naratívna kompetencia (komunikácia dovnútra a navonok)
 • princípy pre posilnenie organizačnej reziliencie (učiaca sa organizácia, princíp „do no harm“, ap.)

c/ na ekosystémovej úrovni

 • postupy participatívneho plánovania pre sociálne zmeny
 • tvorba scenárov ďalšieho možného rozvoja a ich kritické prehodnocovanie
 • spracovanie cestovných máp pre spoluprácu občianskych aktérov v situáciách celospoločenského ohrozenia  („resiliency roadmaps“). Tieto „cestovné mapy“ sú   zamerané na ochranu a rozvoj občianskeho priestoru v spoločnosti, ktorá môže byť ohrozená krízami a oslabením demokratických inštitútov. 

 

Tréneri a lektori:

 • Karolína Miková, riaditeľka PDCS, trénerka, facilitátorka. Odborne sa zameriava najmä na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 35 krajinách sveta.
 • Dušan Ondrušek, senior tréner, konzultant, psychológ, jeden z najlepších slovenských odborníkov na transformáciu konfliktov. V poslednom období rozvíja témy ako obrana proti manipuláciám, polarizácia spoločnosti a de-radikalizácia. Pracoval vo viac ako 50 krajinách na všetkých kontinentoch.
 • Filip Vagač, senior konzultant. Pred nástupom do PDCS pracoval tri roky ako grantový manažér pre strednú a východnú Európu v medzinárodnej nadácií Porticus vo Viedni. V rokoch 2011-2013 bol splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Bol spoluzakladateľom Nadácie pre deti Slovenska a priniesol na Slovensko koncept kampane Hodina deťom.

 

PROGRAM

1. Tréningy budovania reziliencie a leadershipu

Online aj offline vzdelávanie lídrov zamerané na líderskú kapacitu, profesionalitu strategického uvažovania a zodpovedného líderstva u súčasných aj budúcich lídrov organizácií a iniciatív.

Prvé moduly bude zamerané na rezilienciu v kontexte budovania neziskovej organizácie (organizačný rozvoj, starostlivosť o pracovníkov, financovanie, strategické plánovanie, budovanie siete podporovateľov, zisťovanie potrieb a oslovovanie cieľových skupín, budovanie dôvery verejnosti) a na identifikovanie, čo znamená reziliencia pre „moju“ organizáciu. Offline moduly už budú mať charakter workshopu s individuálnou supervíziou a budú špeciálne zamerané na identifikované potreby zapojených lídrov v kontexte organizačnej reziliencie. Súčasťou vzdelávania bude aj vypracovanie zadania pre individuálne konzultácie.

Ako, kde a kedy:

1. Modul: November 25, 26, 27 (vždy v rozsahu 4 hod., online)

2. Modul: Január 26, 27, 28 (vždy v rozsahu 4 hod., online)

3. Modul: Marec 8, 9, 10 (celodenné, offline)

4. Modul: Apríl 20, 21 (celodenné, offline)

5. Záverečný workshop (dátum bude určený dodatočne)

 

2. Odborná konzultačná podpora pre organizáciu

Odborné  konzultácie, s cieľom umožniť, aby organizácie, ktoré sú, a aj v budúcnosti budú, piliermi občianskej spoločnosti ďalej šírili svoje skúsenosti s rozvíjaním reziliencie a strategickými zmenami.

Každý účastník dostane možnosť konzultácií či mentoringu pre svoju organizáciu. Konzultácie budú špecifické na základe individuálnych potrieb organizácií (napr. príprava stratégií, vytvorenie plánu samofinancovania, príprava fundraisingovej kampane a pod.) a budú ich viesť interní a externí experti PDCS.

Ako, kde a kedy:

Na základe individuálnych dohôd v období január až november 2021.

 

3. Študijná cesta do Nórska

5-dňová študijná cesta pre 10 vybraných účastníkov* vzdelávania. Cieľom študijnej cesty je navštíviť inšpirujúce nórske organizácie – za základe potrieb účastníkov nám s ich výberom pomôže partnerská organizácia Human Rights Academy v Oslo. Zameriavať sa budeme na organizácie s dlhou tradíciou fungovania, udržateľným modelom a viditeľnou organizačnou rezilienciou. (*Účastníkom, ktorí sa nezúčastnia študijnej cesty bude ponúknutý shadowing v dobre fungujúcej slovenskej organizácii alebo extra odborné konzultácie.)

Ako, kde a kedy:

Študijná cesta v rozsahu 5 dní je plánovaná na jún 2021.


Po ukončení programu získate certifikát.


V prípade otázok, prosím obráťte sa na Adelu Tihlárikovú na adela@pdcs.sk.

 

Program je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 


   • Komunity
  • Hodnotové konflikty
  • Európa

 • Adela Tihláriková

  Adela Tihláriková

  Adela Tihláriková vyštudovala žurnalistiku na Univ... Zobraziť viac >

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016