Výchova k tolerancii hrou

Výchova k tolerancii hrou

Publikácia pozostáva z viacerých kapitol. V úvode vysvetľujeme, prečo vo výchove k tolerancii dávame dôraz na aspekty medzikultúrnej výchovy, uvedomovanie si a odstraňovanie predsudkov a stereotypného myslenia, rasizmu, diskriminácie, posilňovanie sociálnej spravodlivosti a náboženskej tolerancie. Ďalej uvádzame metodické námety pre učiteľov – ako v školách používať hry, čoho sa pridržiavať a čomu sa vyhnúť. Učitelia by mali venovať veľkú pozornosť tomu, ako pracovať s cieleným interpretovaním hry a riadenou diskusiou, ktorá by mala nasledovať po každej aktivite.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Druhá časť publikácie je venovaná samotným aktivitám – hrám, cvičeniam a dotazníkom, ktoré sú určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Možno ich uplatniť počas vyučovacích hodín, ale aj v mimoškolskej výchove či v neformálnom kontexte.

V závere publikácie uvádzame vysvetlenie často používaných pojmov v tejto problematike a odporúčanú literatúru. Čitatelia, ktorí majú záujem rozšíriť si paletu prístupov a metodík, tu nájdu inšpiráciu a odkaz na ďalšie zdroje.

Vo výbere hier a cvičení sme uprednostnili také, ktoré sú odskúšané, nevyžadujú si ďalekosiahlu prípravu a slúžia ako „spúšťače“ hlbšej diskusie o tolerancii, hodnotách, porozumení. Hry samy o sebe nemusia mať výchovný potenciál. Ak by po nich nenasledovala osvetľujúca diskusia, bolo by to len zaujímavé vyplnenie času. Veríme, že učitelia aj žiaci ich budú používať ako nástroj, nie ako cieľ. Hry sú nástrojom k drobným objavom – k možnosti vidieť menšiny, sociálne vylúčených či „tých druhých“ inak. Pochopiť, že my sami sme niekedy vnímaní ako „tí druhí“ a len vcítenie a porozumenie nás vedie k väčšej tolerancii.

V príručke predstavujeme asi 40 hier cvičení a dotazníkov k problematike tolerancie. Uvádzame hlavne pôvodné hry, vytvorené autormi publikácie, také, ktoré mali úspech v užšom kruhu účastníkov našich tréningov. Pokiaľ používame adaptáciu prevzatej metodiky, uvádzame zdroj, odkiaľ ju poznáme, hoci v niektorých rozšírených metodikách je to takmer ako so zľudovenými pesničkami. Hry sa preberajú, upravujú a vypátrať úplne pôvodný zdroj je zložité – tam citujeme aspoň zdroj, ktorý poznáme. Snažíme sa neopakovať obdobné hry s podobnými princípmi, na základe príkladu v príručke si učitelia dokážu odvodiť obdobné verzie hier.

Aktivity možno použiť napríklad na hodinách občianskej výchovy, náboženskej výchovy, etickej výchovy, dejepisu... Rovnako ich možno použiť aj neplánovane, napríklad na triednickej hodine, či v čase, keď sa vyskytne voľnejší priestor na neplánovanú diskusiu. Hry sú použiteľné aj pri rôznorodých príležitostiach neformálneho vzdelávania – v táboroch, v klubovej činnosti so žiakmi a študentmi. Pri hrách neurčujeme, kde sa majú použiť, nechávame to na citlivý odhad učiteľa. Prezentujeme odskúšanú podobu inštrukcií, ktorá sa však môže aktualizovať a učiteľ v ich použití môže byť tvorivý. Pri niektorých alternatívach hier uvádzame, kde možno nájsť doplnkové informácie na ich ďalšie rozpracovávanie a obohacovanie. Súčasťou niektorých aktivít sú aj pracovné listy. Sú pripravené tak, aby si ich učiteľ mohol ľahko prekopírovať a použiť vo svojej triede.

Ku každej téme uvádzame viacero cvičení alebo hier. Zoraďujeme ich do poradia podľa odporúčaného veku žiakov a študentov, ktorým sú určené. Začíname jednoduchšími hrami, ktoré sú určené hlavne pre mladšie deti (tam v inštrukciách spomíname „žiakov"), ale v niektorých prípadoch sú tieto cvičenia použiteľné aj pre starších (v inštrukcii spomíname „študentov") – vtedy môžu ísť učitelia v interpretácii a v následnej diskusii hlbšie. Pokračujeme hrami a cvičeniami pre staršie vekové kategórie, kde sa už na diskusiu vyžaduje mať určité vedomosti zo zemepisu, histórie či občianskej náuky.

Pri opise hier a cvičení používame kvôli prehľadnosti a zrozumiteľnosti rovnakú štruktúru aktivity. Každá aktivita je členená nasledujúco:
-cieľ v stručnosti opisuje hlavné zameranie aktivity a jej pedagogické využitie;
-vek, pre ktorý je aktivita vhodná, pričom uvádzame najnižšiu vekovú hranicu;
-trvanie nevyhnutné na realizáciu samotnej aktivity;
-miesto vhodné na uskutočnenie;
-pomôcky potrebné na aktivitu a postup, podľa ktorého aktivitu so žiakmi robíme.

Budeme radi, keď nám napíšete svoje postrehy a názory na túto publikáciu, ako aj prípadné problémy, s ktorými ste sa stretli pri realizovaní aktivít.


Ako nás citovať

ONDRUŠEK, Dušan - POTOČKOVÁ, Dana - HIPŠ, Juraj. 2007. Výchova k tolerancii hrou. Bratislava: PDCS, 2007. 84 s. ISBN978-80-969431-5-9.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016