Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

Táto publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond sociálneho rozvoja realizovalo PDCS, o. z.  Je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom v teréne, ktorí často potrebujú praktickú pomoc pri zvládaní procesu náročnej práce s klientmi. Nemá byť učebnicou pre študentov, skôr príručnou čítankou pre praktikov. Vo svojom obsahu opisuje viac-menej chronologicky priebeh práce s klientom od začiatku pomáhajúceho vzťahu až po jeho ukončenie.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Publikácia pozostáva z deviatich kapitol. Prvé dve sa zaoberajú terénnou sociálnou prácou a popisujú proces práce s klientom vo všeobecnosti. Ďalších päť kapitol opisuje jednotlivé fázy práce v poradí, v ktorom sa najčastejšie v praxi objavujú od prvého kontaktu, cez sociálnu diagnostiku a kontrakt s klientom až po intervencie a ukončenie pomáhajúceho vzťahu. Pretože každý klient má odlišné potreby, nie je možné proces práce s ním „naklonovať“, preto autori v texte zdôrazňujú, že v prípade potreby je možné, ba priam nevyhnutné sa k niektorým krokom vracať, znova diagnostikovať, či uzavrieť nové kontrakty s klientom, vybrať iné formy intervencie. Aj keď komunitní sociálni pracovníci robia veľkú časť svojej práce v teréne, nie je možné opomenúť administratívne aspekty práce s klientom, ktoré opisuje ôsma kapitola. 

Posledná kapitola zadáva etický rámec v terénnej sociálnej práci. Na lepšiu ilustráciu teórie je text popretkávaný príkladmi z praxe, prehľadnými schémami a tabuľkami. Fotografie, ktoré sú súčasťou textu, nezobrazujú klientov sociálnej práce, sú samostatnou výpoveďou autora, ktorá spoluvytvára atmosféru publikácie. Autori sa snažili vytvoriť prehľadný a praktický text, ktorý používa jazyk zrozumiteľný tak komunitným sociálnym pracovníkom, ako aj ich asistentom. 

V texte používame mužský rod (napr. „klient“, „pracovník“). Nie je to znak rodovej necitlivosti. Máme na mysli rovnako „klientky“, „pracovníčky“. Väčšinovo rodové koncovky používame len pre jednoduchosť. Predpokladáme, že čitateľky aj čitatelia si pod každým výrazom môžu predstaviť ženy aj mužov.

Text, ktorý napísali Alena Ambrózová, Irena Vitálošová a Vladimír Labáth, vznikal vzájomnou oponentúrou autorov. Slovník sa môže v niektorých častiach líšiť. Veríme, že aj táto, v poradí už druhá knižka, vydaná pre potreby komunitných sociálnych pracovníkov, bude pomôckou pri náročnej práci s klientmi v teréne.


Ako nás citovať

AMBRÓZOVÁ, Alena - VITÁLOŠOVÁ, Irena - LABÁTH, Vladimír. 2006. Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite. Bratislava: PDCS, 2006. 78 s. ISBN 80-969431-3-8.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016