Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady

Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady

Zmierovacie rady sú prístupom, ktorý má budúcnosť. K tomuto presvedčeniu dospievame po niekoľkých rokoch experimentovania s fungovaním zmierovacích rád, po opakovanom dobrom pocite, keď sa darilo predchádzať a riešiť konflikty v komunitách. A tiež po užitočných omyloch. Tie nás vyviedli z povrchnej predstavy, že sociálne zmeny možno dosahovať rýchlo a bezbolestne.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Zmierovacie rady sú inštitútom, ktorý občanom umožňuje rozhodovať o sebe, praktizovať princípy demokracie vo svojom susedstve. Na Slovensku to nie je samozrejmosťou. Aj po pätnástich rokoch zásadných zmien v spoločenskom usporiadaní občania nie sú zvyknutí na myšlienku, že majú právo sami rozhodovať o tom čo ich trápi, že v konfliktoch v komunite nemusí rozhodovať len štátna autorita. Každá skúsenosť, dokazujúca, že to tak nemusí byť, napomáha upevňovať demokraciu na tej najnižšej každodennej susedskej úrovni. Možno ale ide o tú najdôležitejšiu úroveň.

Príručka sa snaží uspokojiť hlavne záujemcov o koncept zmierovacích rád a oboznámiť s obvyklými postupmi v prevencii a riešení konfliktov v kontexte komunity. Je určená pre začínajúcich a pokročilých mediátorov a záujemcov o komunitnú mediáciu.

Príručka opisuje prácu zmierovacej rady a obdobných inštitútov, vysvetľuje kontext práce zmierovacej rady a uvádza referencie na publikácie a internetové zdroje, kde možno nájsť ďalšie kontakty k problematike. Kapitoly možno čítať aj samostatne a v rôznom poradí. V menšom rozsahu príručky sme sa (i za cenu menšej systematickosti) snažili vybrať okruhy problémov, ktoré potrebuje potenciálny člen zmierovacej rady pochopiť na to, aby mohol dobre vykonávať svoju prácu a aby chápal jej širší kontext. Knižka je prvou lastovičkou v tejto problematike. Nepochybujeme, že po nej budú nasledovať ďalšie, ktoré sa zamerajú aj na iné aspekty prevencie a riešenia konfliktov v komunite.

Prvý okruh zachytáva rôznorodé prístupy ku chápaniu rozvoja konfliktu a možnosti intervencie doň v rôznych fázach jeho rozvoja. Druhý uvádza koncept zmierovacích rád a opisuje kontext komunitnej mediácie. Uvádzame stručný prehľad rôznorodých prístupov (susedské centrá, centrá sociálnej spravodlivosti a pod.), ktoré sa doteraz využívali s cieľom prevencie a riešenia konfliktov v komunitnom kontexte. Ďalšia časť opisuje postupné kroky v práci zmierovacej rady, slovenské a české skúsenosti pri využívaní špecifických postupov. Prácu zmierovacej rady ilustrujeme konkrétnymi kazuistikami.

V prílohe uvádzame aj písomné materiály spojené s organizačnými otázkami a odprúčaniami pre prípravu a realizáciu procesu zmierovania a fungovania zmierovacej rady. (Opis kvalifikačných predpokladov pre člena zmierovacej rady, dotazník pre mediátora, ukážku.) Dúfame, že budú praktickou pomocou pre všetkých nadšencov, ktorí by radi realizovali podobný projekt vo svojej komunite.


Stručne z jej obsahu:

Úvod

Rozvoj konfliktu

Komunitná mediácia

Zmierovanie – fungovanie zmierovacej rady

Postup zmierovania – kroky v práci zmierovacej rady

Príklady práce zmierovacej rady (oblasti a kazuistiky)

Vymedzenie základných pojmov, používaných v príručke

Literatúra a odporúčané webové stránky

Prílohy


Ako nás citovať

ONDRUŠEK, Dušan - LABÁTH, Vladimír - Tordová, Zuzana. 2004. Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady. Bratislava: PDCS, 2004. 80 s. ISBN 80-968934-7-5.


 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016