Hovorme o Šafku

Hovorme o Šafku

Keď sme pred niekoľkými rokmi v spolupráci s Nadáciou Ekopolis plánovali s miestnymi iniciatívami a združeniami verejné priestory po celom Slovensku, snívali sme o dobe, keď iniciátorom zmien na uliciach, námestiach a v parkoch nebude len neziskový sektor, ale aj samotná samospráva. V roku 2015 sa nám podarilo pre samosprávu Starého Mesta v Bratislave zrealizovať proces zapojenia verejnosti. Správa z participatívneho procesu, ktorý prebehol v júli až novembri 2015 sa začiatkom roku 2016 stala súčasťou súťažných podmienok pre architektonickú súťaž „Šafárikovo námestie“.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Hoci je primárnym adresátom publikácie samospráva MČ Bratislava Staré Mesto, chceli by sme, aby po nej siahli všetci, ktorých zaujíma občianska participácia, spôsoby, ako ju realizovať i to, aké výstupy môže priniesť. Pre nás je táto správa dôkazom, že ľudia chcú byť oslovení a vypočutí a že ak ich názory a „užívateľská múdrosť“ dostanú priestor, vedú k zaujímavým podnetom a k plastickému obrazu o tom, ako treba konkrétny verejný priestor revitalizovať. Po absolvovaní ankiet, osobných i verejných stretnutí a odborných workshopov sme zároveň presvedčení, že v mnohých témach vedia laici a organizovaná verejnosť formulovať rovnako expertné vyjadrenia ako experti a ak sa proces nastaví dobre, stakeholderi (zainteresované strany) nemusia stáť proti sebe, ale spolupracujú.

Čo bolo cieľom procesu, ktorý nájdete v publikácii?
Cieľom participatívneho procesu bolo pozorne si vypočuť, zaznamenať a vyhodnotiť názory a predstavy ľudí (od laikov po expertov) o tom, aké má byť Šafárikovo námestie v Bratislave. Hoci sme do diskusie o námestí vstúpili v náročnom čase, keď prebiehala rekonštrukcia električkovej trate na Štúrovej ulici, výstavba mosta cez Dunaj a keď medzi viacerými aktérmi v území prebiehal konflikt, vychádzajúci z rôznych predstáv o využití územia, podarilo sa nám osloviť všetkých kľúčových aktérov, komunikovať s nimi a zachytiť tie podstatné veci.

Stručne k obsahu publikácie:
V časti “Proces zapojenia verejnosti” sa môže čitateľ dozvedieť, ako celý proces prebiehal a z akých krokov sa skladal.

V časti “Kľúčové výstupy” sme sumarizovali tie výstupy z procesu, kde sme zistili silnú podporu verejnosti, zhodu väčšiny zapojených alebo súhlas laickej i odbornej verejnosti. Ak sme počas procesu zapojenia verejnosti rozpoznali rozdielne pohľady na užívanie či budúcnosť priestoru , pomenovali sme ich ako rozvojové dilemy a takto ich aj komunikovali zadávateľovi prieskumu.

V časti “História námestia” sme ponúkli nielen prehľad architektonicko - urbanistického vývoja, ale aj informácie o tom, aká bola novšia história zapojenia ľudí a občianskych
iniciatív do formovania námestia.

V časti “Súčasný stav a kontext” sme popísali stav Šafárikovho námestia, širšie vzťahy a meniace sa spoločenské, urbanistické i environmentálne aspekty.

Z výstupov procesu, do ktorých sa premietla silná zhoda laickej i odbornej verejnosti, sformulovali sme víziu námestia, vychádzajúcu z podnetov širokého spektra zapojených ľudí. Predstavili sme ju ako príťažlivý obraz, ktorý ukazuje, aké námestie si ľudia želajú a ktorý by mal slúžiť ako inšpirácia pre všetkých, ktorí chcú zmeniť námestie k lepšiemu.

V časti “Zistenia a odporúčania” sme na základe vyhodnotenia výstupov z jednotlivých participatívnych metód identifikovali hlavné témy. V každej z nich sme sumarizovali najsilnejšie či najčastejšie spomínané podnety a tam, kde sa dalo, ilustrovali sme ich výrokmi z ankety či zo stretnutí. Súčasťou tejto časti sú aj dielčie odporúčania pre jednotlivé tematické oblasti.

V časti “Prílohy” možno nájsť viacero dokumentov, najmä dielčie výstupy z jednotlivých participatívnych metód. Vzhľadom na limitovaný rozsah správy dostala podrobné zápisy zo stretnutí či komplexný záznam z ankety (spolu vyše 100 strán) k dispozícii len samospráva.

Vysoko si vážime otvorenosť a ochotu zdieľať svoje názory všetkých, ktorí sa zapojili a veríme, že participatívne procesy, ktoré predchádzajú architektonickým súťažiam či významným zásahom do územia sa stanú v Bratislave či na Slovensku bežnou praxou.


Ako nás citovať

PAULINIOVÁ, Zora - ČUPKOVÁ, Zuzana. 2015. Hovorme o Šafku. Bratislava: PDCS, 2015. 68 s.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016