Hodnotové strety hrou (rozšírené vydanie)

Hodnotové strety hrou (rozšírené vydanie)

Stojíme pred výzvou, ako sa postaviť k svetu, ktorý nás obklopuje. Generácia Z, podobne ako všetky generácie pred ňou, nanovo a po svojom musí riešiť otázky, ktoré sa zdajú už vyriešené a pritom sa v nejakom novom šate objavujú pred každou generáciou. Ako môže vyzerať spolužitie jednotlivcov a skupín v spoločnosti, ak zastávame iné hodnoty? Ako sa vysporiadať s menšinovými názormi, s odlišnosťou, inakosťou? Ako pristupovať k ostatným, ak je rôznorodosť stále väčšia a priestor na tradičnú komunikáciu tvárou v tvár akoby sa zmenšoval?

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

História nás varuje, že nebezpečné nenávistné tendencie v spoločnosti, ktoré majú potom mávajú dlhodobé následky, prichádzajú plíživo a nenápadne. Čítame Stefana Zweiga a jeho Svet včerajška a sme prekvapení, že fašizmus v 30-tych rokoch minulého storočia neprišiel ako prelomové jasne sa ohlasujúce hnutie, ale autoritatívny a uzavretý spôsob myslenia, sa postupne usádzal v hlavách aj vďaka tomu, že spoločnosť akoby zlenivela a na niekoľko rokov opomenula dôležitosť nekonečného kultivovania otvorenej diskusie a kritického myslenia.

Aj dnes treba hovoriť o hodnotách. Aj dnes vidíme, ako musíme hľadať odpovede na otázky stretu kultúr, rodových odlišností a citlivosti, kultúry politického dialógu, migrácie, násilia a hrozby otupenia voči zlu. Aj preto sme pripravili príručku pre inštruktorov, lektorov, ľudí, ktorí pracujú s mládežou aj dospelými. Chceme sa venovať témam, na ktoré v iných kurzoch nieto dosť času. A chceme sa im venovať interaktívne, cez vlastný zážitok, cez hru a reflexiu seba aj druhých.      

Úvod tvoria všeobecnejšie kapitoly: „Hodnoty v živote človeka a ich vývoj“ (autorka Mária Gajarská Kučerová). V nej sú uvedené prehľady definovania hodnôt a špeciálna pozornosť sa venuje prístupom Mike-a Rokeach, Shalom-a Schwartza a Ronald-a Ingleharta. Nasleduje kapitola o hre a prístupoch formovania ľudí prostredníctvom hier a hrania sa „Prečo sa zaoberať hrami?“(autor Palo Stanko). Hovorí o aleatorických, agonálnych, vertigonálnych a mimetických hrách. V kapitole Tatiany Cárovej „Metodia vo výchove a vzdelávaní o hodnotách“ sú špecificky opísané a inštruktážne opísané štruktúry metodík pri vzdelávabní v tejto oblasti z hľadiska roly trénera a roly účastníka takýchto aktivít.

Ťažiskovou časťou tejto príručky je niekoľko tuctov hrátok a cvičení od 12 autorov a autoriek (Dušan Ondrušek, Mária Kučerová, Pavol Stanko,Táňa Cárová, Paula Jójárt, Gabika Podmaková, Ján Marko, Ivan Hampl, Marta Králiková, Karin Andrášiková, Zuzana Fialová, Martin Posch), ktoré spája viacero vecí: všetky sú veľmi praktické – žiadna veľká teória, v hrátkach a cvičeniach ide o skutočné učenie sa zážitkom. Na vlastnej koži, zo života a skúseností iných a seba samého. Vľetky sa nám osvedčili. Hry sú učené mládeži – od 13 do 99 rokov, ľuďom, ktorých zaujímajú vážne otázky o živote. Každá z hier a cvičení je odskúšaná (takmer všetky na vlastnej koži). Vieme, že fungujú. Pri každej je pomenovaný cieľ, metodika, technické nároky, pomôcky odporúčania a varovania pre lektorky/ lektorov, ktorí sa pustia do tejto aktivity a vo viacerých prípadoch je uvedená aj rozširujúca doplnková literatúra, alebo linky, ktoré poskytujú hlbší vhľad do problematiky.

Veľká časť hrátok sa týka viacerých otázok hodnotových a medzikultúrnych stretov súčasne. Je možné použiť ich pri rozprávaní a poznávaní hrou k problematike spravodlivosti, alebo medzikultúrneho scitlivovania súčasne. Takže aj delenie do jednotlivých tematických je problematické a skôr orientačné. Podľa toho, na čo dáme pri interpretácii dôraz, by sa tá istá hrátka mohla ocitnúť v rôznych tematických kapitolách.

Pri hrách sa štandardne snažíme uvádzať bližšie metodické pokyny pre tých, ktorí ich budú realizovať: názov, autor/ autorka hry (pri hrách, ktoré sme prebrali a upravili pre naše podmienky alebo pri hrách, kde ich námet bol inšpirovaný niekým iným, uvádzame pôvodný zdroj. Taktiež opisujeme cieľ hry, na ktorý sa zameriava, hoci vo viacerých prípadoch je možné tú istú hru používať pre rôzne účely, v rôznych učebných alebo výchovných kontextoch. Uvádzame tiež cieľovú skupinu a jej minimálnu a niekedy maximálnu veľkosť. Takmer vždy je cieľovou skupinou mládež a dospelí, starší ako 15 rokov, hoci mnohé z hier je možno použiť aj pre mladšiu populáciu. Pre kvalitu diskusie a úroveň pochopenia hodnotových konceptov (napr. základných historických ,spoločenských, etických súvislostí) predpokladáme, že účastníčky navštevujú alebo absolvovali strednú školu. Pokiaľ sú vysokoškoláci alebo absolvovali VŠ, predpokladáme, že by im témy mohli byť blízke a že to úroveň diskusie iba prehĺbi.

Jeden z dôležitých zážitkov a poznatkov, ktoré predpokladáme pri týchto hrách a hrátkach je, že žiadna z tém alebo otázok pri diskusii nie je tabu. Že nič nie je dané ako hotové nemenné predpísané poznanie. Že o všetkom možno pochybovať. Ak si účastníčky z hrania odnesú tento postoj a poznanie už to pre nás znamená splnenie zámeru, s ktorým píšeme túto príručku. Vo väčšine prípadov sa odporúča hrať hru vo vnútri – napríklad v priestoroch triedy, školiaceho zariadenia, klubu...- tam potrebujeme, aby sa účastníčky mohli presúvať v priestore, preskupovať do malých diskusných podskupín, prezentovať výsledky diskusie na tabuli alebo flipcharte. Preto nie je odporúčané robiť tieto cvičenia v triedach alebo sálach s pevne zabudovanými lavicami a pevným sedením, kde sú všetci nútení pozerať iba jedným smerom. Pri rýchlych drobných pohybových aktivitách je vhodné, ak sa hráči môžu presúvať tak, aby niekedy aj so zaviazanými očami, nenarážali do prekážok a nedošlo k zraneniu.

Pri opise aktivít uvádzame časový rámec toho, koľko času aktivita vyžaduje celkove, aj koľko spravidla trvajú jej jednotlivé fázy, prípadne aká je dodatočná časová náročnosť v prípade, že by sa pridávala nejaká dlhšia verzia tejto aktivity. Väčšinu aktivít možno realizovať v rozmedzí tradičnej školskej dvojhodinovky (t.j., do 90 minút, ale príručke obsahuje niekoľko väčších komponovaných hier pre špecifické príležitosti, ktoré je potrebné rozkúskovať do viacerých časových blokov, alebo ktoré vyžadujú oveľa väčšiu časovú dotáciu. (Extrémnou výnimkou je náročná, ale skvelá hra „Bachtinovský karneval“, kde sa predpokladá časový rozsah na prípravu - rozohratie - analýzu 3 až 5 hodín). V prípade drobných hrátok (icebreakerov, energizerov , „kritických otázok“...) je to jednoduché, celá krátka hrátka sa časovo pohybuje medzi 1-10 minútami, len výnimočne trvá viac ako 10 minút. Preto pri krátkych hrátkach opisujeme len základnú ideu, prípadne základnú inštrukciu, ale nepredpokladá sa komplikovaná analýza v ich závere a neuvádzame tam ani špecifické pokyn a rady pre lektorku, ktorá takúto krátku aktivitu realizuje.

Pri opise každej hry uvádzame jednotlivé kroky postupu, niekedy aj s doslovnými odporúčanými inštrukciami a otázkami, ktoré môže lektorka/ lektor použiť. Niekedy tiež uvádzame možné zmeny a reakcie na zmenené situácie, ktoré môžu v priebehu aktivity nastať. Nevieme samozrejme odhadnúť všetky možné situácie, ale v tom je aj čaro hrania sa. Niekedy musí lektorka/ lektor zaimprovizovať a zareagovať bez toho, aby sa mohli oprieť o nejaký hotový postup. Takéto situácie máme rady a radi. Uvítame, ak nám o nich napíšete a  radi o nich budeme diskutovať na workshopoch a možno aj prostredníctvom webstránky a Facebooku PDCS.

Uvádzame rámcové delenie podľa tematickej blízkosti. Opisy hier a cvičení sú v kapitolách s názvami:

A: Drobnosti (drobné hrátky, „icebreakers“, „energizers“, iskierky k úvodu do diskusií o hodnotách, 16 krátkych hrátok)
B: Medzikultúrne hodnotové strety, kultúrna citlivosť – hry, ktoré sa zameriavajú na momenty, kde sa stretávajú dve či tri alebo viac kultúr naraz, tam kde sa musíme povedľa iQ a EQ naučiť uplatňovať aj náš CQ (kultúrny kvocient)
C: Hodnoty spravodlivosti- Hrátky, kde spravodlivosť nie je automatická a garantovaná, kde ju musíme objaviť , precítiť a uplatniť sami
D: Rodová citlivosť a hodnoty- hry, kde uvažujeme o rodových nerovnostiach a rodových necitlivostiach a cestách ako ich prekonať
E. Osobnostný vývin, meniace sa hodnoty a rozvoj empatie- vlastný hodnotový rebríček, zmeny hodnôt počas vlastného osobnostného vývinu
F: Hodnoty demokracie a participácie - hodnoty sa odzrkadľujú aj tom ako chápeme a deliberujeme o demokracii
G: Tolerovanie inakosti ,postoj k migrácii a predsudky- mimoriadne aktuálne dnes i zajtra

Knižka končí zoznamom odporúčanej literatúry k tejto téme ako aj zoznamom liniek na webe, ktoré môžu pomôcť.

Želáme veľa chuti, radosti a odvahy pri čítaní aj hraní sa s dospievajúcimi aj dospelými účastníkmi vašich hodnotových hier.

Vypočujte si podcast autorov kapitoly "Výlet na západ v roku 1987": 

Publikácia bola vydaná v rámci projektu Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte, ktorý sme realizovali vďaka finančnej podpore SlovakAid a Nadácie Tatrabanky. Rozšírené vydanie z roku 2019 bolo vydané vďaka finančnej podpore z Americkej ambasády na Slovensku.  


Ako nás citovať

ONDRUŠEK, Dušan a kolektív. 2019. Hodnotové strety hrou. Bratislava: PDCS, 2019. 236 s. ISBN 978-80-89563-50-0.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016