Dni Afriky v škole

Dni Afriky v škole

Manuál ku vzdelávacím aktivitám Dni Afriky v škole má slúžiť na prácu s vytvorenými videonahrávkami prostredníctvom dvoch samostatných aktivít: online živá knižnica a online divadelné predstavenie Bistro Afrika s vedenou diskusiou.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Pri každej aktivite ponúkame podrobnejšie opísané dva varianty využitia pre dištančné vzdelávanie, ako aj ďalšie možné tipy kombinujúce výuku v triede a online. V tomto manuáli nájdete návrhy postupov, ktoré sa nám osvedčili v praxi na slovenských stredných a základných školách alebo nám ich odporúčali študenti a učitelia v spätnej väzbe, za čo sme im úprimne vďační. Obzvlášť PaedDr. Blanke Bučkovej za jej cenné postrehy a komentáre, ktorými nám pomohla manuál vylepšiť. Obe aktivity môžu byť využité vo vyučovaní prierezovej témy multikultúrna výchova. Jej cieľom je "výchovné a vzdelávacie pôsobenie na žiakov zamerané na rozvoj poznania kultúr, či už tradičných, nových kultúr alebo subkultúr. Ďalším cieľom je akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci majú možnosť spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.” (Hanečáková, M.: Živá knižnica. Multikultúrna výchova v praxi. Prešov 2012. s. 9. Dostupné online. 25.8.2020.)


Ak máte záujem o využitie manuálu s videonahrávkami, prosím prihláste sa na online tréning.


Predmety, ktoré manuál k aktivitám pre učiteľov pokrýva:

Živé knižnice a divadelnú hru možno využiť pri rôznych vyučovacích predmetoch: náuka o spoločnosti, slovenský, anglický jazyk, informatika… Materiály sú primárne určené pre stredoškolských študentov, avšak živé knižnice je možné využiť aj so žiakmi 2. stupňa ZŠ.

Obsah:

Aktivita 1: Živá knižnica

Aktivita 2: Bistro Afrika (divadelná hra s vedenou diskusiou)


Ako nás citovať

BAJZÍKOVÁ, Katarína. 2020. Dni Afriky v škole (online). Bratislava: PDCS, 2020. 41 s. ISBN 978-80-89563-54-8.


Táto publikácia vyšla v rámci projektu „Build Solid Ground“, ktorý PDCS realizovalo s finančnou podporou Európskej únie. Za obsah publikácie nesie zodpovednosť výlučne autorka, tvrdenia v texte nemusia nevyhnutne reprezentovať názory donora, ktorý nezodpovedá ani za použitie informácií obsiahnutých v publikácii.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016