Publikácie

Verejné priestory

Karolína Miková, Martina Paulíková, Zora Pauliniová

Ako tvoriť priestory s príbehom, pre ľudí a s ľuďmi

Karolína Miková, Martina Paulíková, Zora Pauliniová

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 135, Rok vydania: 1. vydanie, 2010

STIAHNUŤ elektronická verzia zdarma

Skutočný zmysel verejných priestorov je v posilňovaní „miestneho ducha“ (genia loci), v poskytnutí možností stretávania sa so známymi i neznámymi ľuďmi, trávenia voľného času a vo vytváraní verejného života obce či mestečka. Takéto miesta, určené na stretávanie sa ľudí, priamo vplývajú na to, ako domáci obyvatelia i návštevníci mesto či obec vnímajú, či sa s ním identifikujú a ako tam funguje spoločenský život. Môžu dokonca ovplyvňovať aj ekonomickú prosperitu miesta. Sú preto dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým.

Mnohé občianske iniciatívy sa časom sformalizovali, vznikli združenia a  tieto dnes, okrem pripomienkovania koncepčných a strategických dokumentov, formulujú a presadzujú vlastné návrhy na riešenia verejných priestorov. Zdroje na fungovanie takýchto občianskych iniciatív pochádzali z  kombinácie vlastných, miestnych a  nadačných zdrojov. Odborníci žijúci v meste alebo obci bez nároku na odmenu pripravovali odborné stanoviská podoprené rokmi praktických skúseností z konkrétneho miesta. Zdroje na presadzovanie záujmu občanov v dlhodobých a v niektorých prípadoch precedentných občianskych kauzách poskytovali aj niektoré nadácie v rámci programov zameraných na posilnenie občianskej spoločnosti, rozvoj občianskych zručností či ochranu životného prostredia. Napríklad Nadácia Ekopolis podporovala občanov cez programy tvoja Zem, Fond aktívnych občanov, environmentálny program a ďalšie. Mnohé žiadosti o podporu sa týkali záchrany zelených plôch, opatrení proti zahusťovaniu výstavby v centrách miest či zabráneniu zhoršovania životného prostredia v mestách zásahmi do verejných priestorov. Postupom času rástol počet žiadostí občianskych iniciatív, ktoré mali vlastnú predstavu o zlepšení stavu konkrétneho verejného priestoru v ich okolí. Aktívni obyvatelia prejavovali snahu zmeniť svoje okolie a prispieť k tomu vlastnou prácou a kapacitami. K tomu, aby to dokázali, potrebovali finančné zdroje na realizáciu úprav, ale súčasne aj podporu a inšpiráciu v tom, ako úpravy čo najlepšie naplánovať, osloviť ostatných obyvateľov a zladiť rôznorodé záujmy. Na túto potrebu zareagovala ako jedna z prvých Nadácia Ekopolis s metodickou podporou PDCS. Plánovanie a vytváranie verejných priestorov s účasťou verejnosti začala na Slovensku systematicky podporovať od roku 2005 prostredníctvom programu PrieStory. Významnú úlohu pri tom zohrala ochota Československej obchodnej banky – Finančnej skupiny financovať program, ktorý bol v tom čase na Slovensku novinkou a nebolo možné predpovedať jeho budúcnosť, ani jeho prijatie komunitou odborníkov. Systematická a dlhodobá finančná podpora tejto inštitúcie pomohla vytvoriť podmienky pre overenie postupov a metodiky participatívneho plánovania, vyškoliť niekoľko desiatok ľudí, premeniť viac ako dve desiatky konkrétnych verejných priestorov.

Program PrieStory je zameraný predovšetkým na realizáciu finančne menej náročných projektov s viditeľnou zmenou, so zmysluplným využitím práce dobrovoľníkov, ale aj s nevyhnutnými finančnými príspevkami od menších aj väčších miestnych sponzorov.
Do budúcnosti zostáva výzvou pre program PrieStory, ale aj pre mestské samosprávy, ochrana existujúcich mestských otvorených priestorov a to predovšetkým v historických štruktúrach.