PROJEKTY

V4 Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Poslaním projektu „V4 Aid“ je zapojenie sa do globálnej snahy o redukciu chudoby prostredníctvom silnejšieho angažovania nových členských štátov EÚ. Cieľom tohto projektu je dosiahnuť nezávislejšie a proaktívnejšie zapojenie cieľových skupín do ovplyvňovania národných politík oficiálnej rozvojovej pomoci s cieľom zamerať sa na znižovanie chudoby.

Podpísaním prístupovej zmluvy k EÚ sa nové členské štáty zaviazali plne participovať na rozvojovej spolupráci EÚ a prispievať 0,17% HNP na pomoc rozvojovým krajinám do roku 2010 a 0,33% HNP do roku 2015. Historicky, politicky a ekonomicky prepojené krajiny V4 sú v obzvlášť dobrej pozícii viesť angažovanie nových členských štátov v rozvojovej spolupráci.

Aktivity budú stavať na podobnosti krajín V4 a snahou bude rozšíriť už existujúcu regionálnu spoluprácu na oblasť rozvojovej pomoci. Do projektu budú zapojení politici, média a široká verejnosť. Projekt „V4 Aid“ nadväzuje na predchádzajúci projekt tých istých partnerských organizácií „To Act You Have to Know“. Projekt trvá od februára 2011 do januára 2014.

Dôvody realizácie projektu:

 • Nízka angažovanosť v rámci cieľa znižovania chudoby a nízka podpora najmenej rozvinutým krajinám (LDCs) v národných politikách oficiálnej rozvojovej pomoci členských krajín V4,
 • Média krajín V4 sú nedostatočne aktívne v oblasti spracovania tém, týkajúcich sa  znižovania chudoby v rozvojových krajinách,
 • Široká verejnosť na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a v Poľsku nie je dostatočne angažovaná do snahy členských krajín V4 znižovať chudobu v rozvojových krajinách.

Poslanie projektu

Cieľom tohto projektu je zvýšiť potenciál a zlepšiť zapojenie sa členských krajín V4 do medzinárodnej spolupráce a prostredníctvom spoločného tlaku pomôcť zvýšiť príspevok oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) nových členských štátov v zmysle dosiahnutia Miléniových rozvojových cieľov (MDGs). Špecifickým cieľom je dosiahnuť silnejšie zameranie na redukciu chudoby v politikách oficiálnej rozvojovej pomoci členských krajín V4.

 • Výsledkom projektu by malo byť, že rozhodovatelia na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku sa budú angažovať, aby spoločne podnikali kroky v implementácii stratégií rozvojovej spolupráce krajín V4, v dosahovaní medzinárodných rozvojových záväzkov a v efektívnom posilňovaní redukcie chudoby.
 • Novinári z krajín V4 by si po skončení tohto projektu mali byť vedomí, že môžu byť katalyzátormi v národnej debate o záväzkoch krajín V4 týkajúcich sa znižovania chudoby v rozvojovom svete.
 • Obyvateľstvo všetkých štyroch krajín by malo byť lepšie informované o rozvojových témach a národných politikách oficiálnej rozvojovej pomoci a takto získané vedomosti by sa mali odraziť v ich občianskych, spotrebiteľských, politických a iných rozhodnutiach a skutkoch.

Aktivity

Plánované aktivity projektu:
Počas troch rokov trvania projektu „V4 Aid“ sa slovenskí partneri projektu Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) a Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) zaviazali:

 • vypracovať tzv. resources papers – odborné materiály na rôzne aktuálne témy rozvojovej spolupráce,
 • spoluorganizovať a zúčastňovať sa na národných pracovných skupinách a stretnutiach na V4 úrovni,
 • zorganizovať vzdelávaciu cestu pre parlamentných zástupcov do rozvojovej krajiny,
 • vydávať informačné bulletiny o rozvojovej pomoci,
 • zabezpečiť účasť médií na stretnutí médií nových i starých členských štátov,
 • zabezpečiť účasť slovenských novinárov na seminári v rozvojovej krajine,
 • zabezpečiť účasť slovenských študentov žurnalistiky na diaľkovom e-learningovom kurze,
 • poskytnúť granty pre zástupcov médií na cestu do krajín globálneho Juhu,
 • zabezpečiť vydávanie série názorových článkov o rozvoji v slovenských mienkotvorných printových médiách,
 • zorganizovať súťaž vo fotografovaní pre neprofesionálnych fotografov a následne prezentovať najlepšie fotografie na verejnosti,
 • venovať sa mediálnej propagácii aktivít projektu.

Cieľové skupiny projektu:
Priama cieľová skupina:

 • rozhodovatelia (členovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu, predstavitelia kľúčových ministerstiev, zahraničných misií a veľvyslanectiev, politickí konzultanti a parlamentní experti);
 • média (novinári, majitelia médií, manažéri a editori);
 • široká verejnosť.

Nepriama cieľová skupina: mimovládne organizácie/ mimovládne rozvojové organizácie, medzinárodné organizácie a akademickí experti

Partneri projektu:
Projekt je koordinovaný českou organizáciou Člověk v tísni, v spolupráci s ďalšími piatimi organizáciami z Európskej únie:

 • Poľská humanitárna organizácia (Polish Humanitarian Organisation Foundation - PAH), Poľsko
 • Nadácia pre rozvoj demokratických práv (Foundation of Development of Democratic Rights- DemNet), Maďarsko
 • PDCS, Slovenská republika
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Slovenská republika
 • Európske novinárske centrum (European Journalism Centre) – organizácia, zaoberajúca sa vzdelávaním novinárov, Holandsko

 

Prečítajte si Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci:

Aktuálne listy 1/2011- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 1/2011- anglicky (PDF)
Aktuálne listy 2/2011- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 2/2011- anglicky (PDF)
Aktuálne listy 3/2011- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 3/2011- anglicky (PDF)

Aktuálne listy 1/2012- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 1/2012- anglicky (PDF)
Aktuálne listy 2/2012- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 2/2012- anglicky (PDF)
Aktuálne listy 3/2012- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 3/2012- anglicky (PDF)

Aktuálne listy 1/2013- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 1/2013- anglicky (PDF)
Aktuálne listy 2/2013- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 2/2013- anglicky (PDF)
Aktuálne listy 3/2013- slovensky (PDF)   Aktuálne listy 3/2013- anglicky (PDF)

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej komisie a SlovakAid.

 

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Ján Mihálik

  Tréner, facilitátor, konzultant 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: LinkedIn Profile