Blog

Vzdelávanie aktívnych občanov v Košiciach a Banskej Bystrici

Napísal(a)
30. máj 2014,

V rámci projektu Aktívni občania všade sme v spolupráci s Karpatskou nadáciou pripravili 2 otvorené tréningy pre pracovníkov v neziskovom sektore, ktoré sme koncom júna zrealizovali v košickom a banskobystrickom regióne.

V prieskume vzdelávacích a sieťovacích potrieb mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorým sme zahájili projekt Aktívni občania všade v októbri minulého roka, sme si potvrdili, že vzdelávanie a vzájomná výmena skúseností je hybným motorom rozvoja nielen jednotlivých MNO, ale aj občianskej spoločnosti ako takej. Vzdelávacie potreby neziskoviek sú v súčasnosti významne ovplyvňované stále silnejúcejšími „novými“ trendmi v spoločnosti, z ktorých najvýraznejšie v rozhovoroch s predstaviteľmi MNO rezonovali virtualizovanie spoločenského diskurzu či mocnejúci nedostatok verejných zdrojov na podporu dlhodobejších aktivít a systematických projektov. Z toho dôvodu dnes v dopyte vzdelávania pre pracovníkov neziskového sektora dominujú školenia tematicky zamerané na  fundraising či osvojenie si stratégie viaczdrojového financovania alebo napr. využívanie sociálnych médií v externej komunikácii a aktivizovaní občanov. Na druhej strane, mnohé vzdelávacie potreby, hlavne súvisiace s organizačným a personálnym rozvojom MNO, sa časom nemenia.

Aj v nadväznosti na tieto zistenia sme sa rozhodli v rámci projektu Aktívni občania všade zrealizovať otvorené tréningy pre pracovníkov neziskového sektora, zamerané na dve aktuálne témy: vedenie kampaní, presadzovanie občianskych záujmov a vedenie stretnutí – facilitácia pre občianskych aktivistov.

Prvý tréning s názvom AKO PRESADZOVAŤ ZMENY sa uskutočnil v dňoch 23.-24.6. v Košiciach a bol zameraný na efektívne presadzovanie zmien prostredníctvom aktívneho občianstva, a to buď v podobe občianskej advokácie, čiže snahy presadiť občianske záujmy a meniť verejné politiky, alebo prostredníctvom komunitného rozvoja.

Druhý tréning s názvom FACILITÁCIA - VEDENIE STRETNUTÍ PRE OBČIANSKYCH AKTIVISTOV sme zorganizovali v dňoch 26.-27.6. v Banskej Bystrici, pričom bol určený pre všetkých pracovníkov MNO, ktorí chceli poznať princípy facilitácie, porozumieť rôznym modelom skupinového rozhodovania a naučiť sa, ako ich využívať vo svojej každodennej praxi.

Viac informácií o obsahovej náplni tréningov a možnosti prihlásiť sa nájdete na našej webovej stránke. V prípade otázok sa nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na Vás!

 

Čítať 4316 krát