Blog

Chcete konzultovať neziskovým organizáciam? Máme pre vás vzdelávaciu príležitosť!

Napísal(a)
27. február 2014,

POZOR: Vzhľadom na technické problémy so stiahnutím prihlášky, spojené s prechodom na našu novú webstránku, predlžujeme termín prihlásenia sa na vzdelávanie konzultantov do polnoci v nedeľu 23. marca. Prihlášky prijaté po tomto termíne už nebudeme akceptovať.

Na základe vyše 20-ročných skúseností PDCS a Karpatskej nadácie v  tejto oblasti na Slovensku i v zahraničí reagujeme na túto celospoločenskú potrebu ponukou dlhodobého vzdelávacieho programu pre konzultantov v rámci projektu Aktívni občania všade.

V posledných rokoch Slovensko pociťuje nedostatok konzultantov, ktorí môžu pomáhať pri rozvoji a profesionalizácii programov či organizácií, pôsobiacich v treťom sektore, v komunitách a občianskych iniciatívach.
Na základe vyše 20-ročných skúseností PDCS a Karpatskej nadácie v  tejto oblasti na Slovensku i v zahraničí reagujeme na túto celospoločenskú potrebu ponukou dlhodobého vzdelávacieho programu pre konzultantov v rámci projektu Aktívni občania všade.Vzdelávacia a koučovacia séria v období apríl  2014 – apríl 2015 sa uskutočňuje v rámci projektu PDCS a Karpatskej nadácie Aktívni občania všade.

Profesionálna príprava takýchto odborníkov zahŕňa:
• sériu tréningov, vedených skúsenými odborníkmi,
• vzájomnú podporu odborného rastu  (e-learning, peer učenie sa, samoštúdium),
• praktický nácvik konzultácií s reálnymi ľuďmi  v organizáciách a iniciatívach (za podpory skúsených konzultantov v podobe  mentoringu a supervízie).


1.VÝSLEDNÝ PROFIL ABSOLVENTA KURZU
(očakávané výstupy po úspešnom ukončení kurzu v r. 2015):  

Absolvent / absolventka  dlhodobej vzdelávacej sady bude:
● schopný pôsobiť ako nezávislý samostatný konzultant pre neziskové organizácie, komunity a občianske iniciatívy so zameraním na 2-3 tematické okruhy, odvodené od jeho prioritnej expertízy,
● bude komplexne nazerať na situáciu tretieho sektora v spoločnosti a súčasne mať praktickú skúsenosť (nadobudnutú za supervíznej pomoci) vo vedení konzultačného procesu  pre minimálne 2 organizácie/ iniciatívy (s výsledkami ako napr. vytvorenie strategického či fundraisingového plánu, evaluácie a pod.),
● súčasťou siete odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti jeho záujmu (prostredníctvom doplnkových odborných seminárov, on-line konferencií , zdieľaného web -priestoru pre účastníkov kurzu), ako aj členom plánovanej Platformy konzultantov pre MNO,
● mať k dispozícii 20 publikácií v elektronickej a papierovej podobe k témam kurzu, ako aj dočasný prístup do knižnice PDCS (so 7000 knihami a 500 DVD k problematike občianskej spoločnosti, partnerstiev, riešenia konfliktov a konzultačného procesu),
● možnosť zúčastniť sa sieťovacích aktivít projektu a  iných tréningov PDCS s „nadstavbovými témami“ (T4T, tvorivosť a pod.) za symbolický poplatok
+  obdrží osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

2.FORMA A OBSAH VZDELÁVANIA:  

Vzdelávací kurz (apríl 2014 - apríl 2015) sa bude skladať zo:
a) sady 3-dňových tréningov pre uzavretú skupinu so 6 - týždňovou periodicitou (apríl 2014 - apríl 2015),
Tréningové dni budú pozostávať z praktických cvičení, simulácií, hrania rolí, tréningových dielní a skupinových aktivít,  v ktorých sa počíta s intenzívnym procesom a aktívnou účasťou účastníkov. Obsahové zameranie sa bude týkať najmä jednotlivých procesuálnych zručností konzultanta, ktoré sa budú vždy ilustrovať konkrétnymi príkladmi. Hlavným cieľom tréningov je umožniť účastníkom osvojiť si jednotlivé aspekty konzultačného procesu.
b) sady 5-tich on-line seminárov k obsahovým témam, s ktorými konzultanti pracujú. Obsahovo orientované online semináre budú prebiehať formou dištančných prednášok, zadaní a online diskusií medzi  jednotlivými tréningami.
c) 16 pilotných konzultácií účastníkov pre vybrané organizácie či iniciatívy a spracovania výstupov z nich,
d) 6 pravidelných peer-stretnutí účastníkov vo dvojiciach a individuálnych mentorských konzultácií,
e) veľkej záverečnej 1-dennej hodnotiacej konferencie k celej vzdelávacej sade.

Tematické zameranie / 3-dňové tréningy Tematické zameranie / dištančné obsahové bloky
1. Konzultačný proces a rola konzultanta
2. Ako konzultovať projektový cyklus a evaluáciu
3. Ako radiť pri rozvoji komunity, príprave advocacy kampaní a komunikačných stratégií
4. Ako radiť pri získavaní zdrojov a tvorbe  fundraisingových stratégií
5. Ako konzultovať organizačný rozvoj a zmeny, riadenie organizácií a tímov
6. Komplexné aspekty konzultovania a strategické plánovanie (etika, medzisektorová spolupráca...)    
●    Občianska spoločnosť na Slovensku
●    Organizačný rozvoj, pohľad na organizáciu  a jej spravovanie,  základné piliere udržateľnosti, nové typy organizácií
●    Vedenie a riadenie organizácie, líderstvo, rola a kompetencie lídra NGO
●    Práca s tímom a ľuďmi, tímový rozvoj a spolupráca
●    Práca s dobrovoľníkmi
●    Komunikácia a rozhodovanie vnútri organizácie,
●    Projektový manažment a plánovanie,  strategický pohľad na plánovanie a projekty
●    Riešenie konfliktov, vyjednávanie a mediácia
●    Etika a etické dilemy v práci konzultanta

 

3. PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

 • 3-dňové tréningy sa budú konať striedavo na východnom, strednom a západnom Slovensku
 • Z prostriedkov projektu budú účastníkom hradené všetky náklady spojené s pobytom na vzdelávacích aktivitách okrem cestovného, ktoré si účastníci hradia sami
 • Účasť  na všetkých častiach vzdelávania je pre účastníkov povinná v rozsahu minimálne 80% z celkového procesu (spolu cca 31,5 dňa v priebehu 1 roka), ktorý zahŕňa:
  • Účasť na prípravnom/úvodnom online stretnutí
  • Účasť na tréningoch (6x3 dni = 18 dní), a to v navrhovaných termínoch:
   • 15.-17. apríl 2014
   • 26.-28. máj 2014
   • 4.-6. september 2014
   • 15. -17. október 2014
   • 4. – 6. december 2014
   • 14.- 16. január 2015
  • Účasť na priebežnom on-line vzdelávaní (cca 5 x pol dňa= 2,5 dňa)
  • Peer-stretnutia a stretnutia s mentorom, osobne alebo cez Skype (cca 6x1 hod= 1 deň)
  • Vlastnú konzultačnú prax v 2-3 navrhnutých organizáciách v blízkosti bydliska konzultanta (9 x návšteva  +  príprava +  spracovanie výstupov,  min po 2 hod = cca 54 hod= cca 8 dní)
  • účasť na záverečnej konferencii (2 dni)
 • Účasť na celom vzdelávaní je podmienená uhradením zľavneného  vložného vo výške 100€ na účastníka pred úvodným tréningom. Osobný finančný vklad účastníkov bude v priebehu vzdelávania kompenzovaný z prostriedkov projektu v podobe honorárov za konzultačné služby pre vybrané MNO.

 

4. POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV :
Záujemca (záujemkyňa) o účasť v dlhodobom vzdelávaní konzultantov:

● má aspoň čiastočnú skúsenosť s (neformálnym) konzultovaním, t.j. napĺňal/a poradenskú/konzultačnú funkciu pravidelne dobrovoľnícky alebo profesionálne v rámci nejakej organizácie alebo iniciatívy
● je motivovaná/ý vykonávať konzultantskú činnosť v rámci MNO sektora
● má časové kapacity, ako aj prístup na internet
● má podporu svojej (alebo inej) organizácie pre plnohodnotnú účasť vo vzdelávacom procese
vyplní a odošle náborový dotazník spolu so svojím aktuálnym životopisom v slovenčine najneskôr do 20.3.2014 (do polnoci) na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. V dotazníku sa uchádzač/ka o vzdelávanie taktiež podpisom zaviaže k akceptovaniu podmienok účasti vo vzdelávacom programe.

V prípade otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať projektovú koordinátorku Tatianu Cárovú (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 02-5292-5016 alebo 0905 962 433), prípadne Máriu Biľovú  (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0907 214 898).

Čítať 13840 krát