Ako ďalej Kollárko

Ako ďalej Kollárko

Kollárovo námestie v Bratislave je námestím na polceste. Nielenže je priestorom, ktorý sa nachádza medzi širším centrom a historickým jadrom, je tiež námestím, ktoré má šancu sa zmeniť z nepôvabného tranzitného priestoru na priestor živý, dynamický a príjemný, ak sa realizujú kľúčové odporúčania - revitalizovať tento atraktívny priestor v centre Bratislavy, zamerať sa na upokojenie automobilovej dopravy, posilňovať sociálny kapitál, rozvíjať charakter a funkcie námestia a budovať ho ako zelený priestor s príjemnou klímou. Veríme, že naša správa, ktorá je primárne určená pre samosprávu Bratislavy, pomôže pri revitalizácii Kollárovho námestia.

 • Dostupné verzie

Viac o knihe

Občianske združenie PDCS pripravilo v roku 2017 správu z procesu zapojenia verejnosti, ktorý realizovalo pre nadáciu Green Foundation. Cieľom procesu, ktorý prebiehal od apríla do novembra 2017 bolo vytvoriť priestor na diskusiu kľúčových aktérov a aktériek o Kollárovom námestí, ktoré je jedinečným a pritom zanedbaným verejným priestorom v tesnom dotyku historického jadra Bratislavy. Spoločné stretnutia a diskusiu sme vnímali východisko k formulovaniu dôležitých odporúčaní, ktoré povedú k tomu, aby sa situácia zmenila.

Ako navrhovateľky a nositeľky procesu sme sa niekoľko mesiacov stretávali s verejnosťou i s kľúčovými aktérmi z daného územia, kládli otázky, počúvali, diskutovali a hľadali oblasti zhody pri nazeraní na to, ako námestie revitalizovať a ďalej rozvíjať. Do procesu sa zapojili každodenní návštevníci a návštevníčky námestia, ale aj hlavní stakeholderi - predstaviteľky a predstavitelia združení, verejných inštitúcií a firiem, sídliacich na námestí či experti a expertky z rôznych oblastí.  Práve aktívne zapojenie týchto „veľkých susedov“ považujeme za významné a jedinečné. Už pri príprave správy „Oživme verejné priestory“ v roku 2016 pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto  sme  poukázali na potrebu pracovať s kultúrnymi a verejnými inštitúciami a v procese, zameranom na Kollárovo námestie, sme sa tešili z priamej spolupráce s Fakultou architektúry, s divadlom Nová scéna či s galériou Satelit, Slovenským centrom dizajnu alebo s ateliérom Architekti Šebo Lichý.

Súčasťou participatívneho procesu bol prieskum existujúcich materiálov, audit námestia v spolupráci s FA STU (anketa, pozorovanie a fotoprieskum v apríli a máji 2017), séria okrúhlych stolov so stakeholdermi a s predstaviteľmi odbornej a organizovanej verejnosti a prieskumy ako súčasť rôznych eventov - na Jakubovom námestí v apríli 2017 v rámci Dobrého trhu v Bratislave, (anketa a emočná mapa), stretnutie v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad v júni 2017 a zbieranie podnetov k formulovaniu vízie na Panenskej ulici v rámci Dobrého trhu v Bratislave, v septembri 2017.

Vo finálnom dokumente možno nájsť informácie o procese zapojenia verejnosti, víziu námestia, kľúčové výstupy, časť o premenách námestia, výzvy pre námestie a predovšetkým zistenia a odporúčania. V časti „Zistenia a odporúčania” sme sumarizovali najvýznamnejšie výstupy a formulovali odporúčania pre jednotlivé tematické oblasti, ktorými sú: Prepojenia v rámci mesta a miesta, Upokojená doprava, Veľkí a malí susedia, Nové aktivity a program, Komfort, zeleň a voda, Intervencie a stratégie.

Vedenie participatívneho procesu a spracovanie správy z neho bolo pre nás ďalšou veľkou výzvou. V procese nešlo o tradičný placemaking, kde je cieľom najmä zapojiť komunitu a spoločne pripraviť návrh využitia verejného priestoru. Do úvahy sme museli brať prebiehajúci súdny spor na námestí, týkajúci sa výstavby garáží a existujúcu nájomnú zmluvu na pozemok medzi mestom Bratislava a developerom, špecifickosť prostredia, prítomnosť veľkých a malých susedov i výzvy, vyplývajúce z potreby strategických rozhodnutí i rýchlych intervencií.

Napriek týmto výzvam ceníme si názory všetkých ľudí, ktorí sa do procesu zapojili a ako dôkaz o tom, že pri väčšine predstáv zainteresovaných bolo možné nájsť zhodu, predkladáme túto správu.


Ako nás citovať

PAULINIOVÁ, Zora - ČUPKOVÁ ŽÚŽIOVÁ, Zuzana. 2017. Ako ďalej Kollárko. Bratislava: PDCS, 2017. 60 s.

 • Dostupné verzie

 • Môže sa vám ozvať naša Monika?

  Ak chcete mať čerstvé informácie o našich lunchseminároch, otvorených kurzoch, konferenciách, či vzdelávacích olovrantoch, nechajte nám na vás kontakt. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať :).

  Prihlásiť sa na odber noviniek
 • Monika Straková - Riaditeľka kancelárie

  Monika Straková

  Riaditeľka kancelárie


  / +421 2 5292 5016