PDCS, o.z.

Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovensko
tel: 02/ 5292 5016
email: pdcs@pdcs.sk

IČO: 317 82 451
DIČ: 2020978223
Bankové údaje:
Tatrabanka,a.s.
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2580 6011
BIC (SWIFT) TATRSKBX

PhDr. Dušan Ondrušek, CSc.: dusan@pdcs.sk, predseda Správnej rady
Ing. arch. Karolína Miková: kaja@pdcs.sk, riaditeľka
Ing., Mgr. Anna Zemanová: zemanh@pdcs.sk, zástupkyňa riaditeľky

Logo na stiahnutie (rôzne formáty)

Zadaním e-mailovej adresy v "ODOBERAŤ NOVINKY" dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov v databáze PDCS a súhlasím, aby mi boli zasielané informácie o všetkých akciách organizovaných PDCS, ako sú lunchsemináre, otvorené kurzy, pozvánky na konferencie, Čítajme spolu. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.