PROJEKTY

EUROPEAN NETWORK FOR NON-VIOLENCE AND DIALOGUE

How was the conference Value Based Conflicts and Violence?

Donate

to support the Joy of Learning, Deliberation, and Change

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+421 252 925 016

About the project:

Historic experience shows that the onset of authoritarian regimes has often begun with attacks against vulnerable minorities, which are marked as cause of social and economic problems. We strongly believe in conflict intervention approaches that are based on the values of non-violence, dialogue, appreciation of diversity, participation and the importance of protecting and promoting the rights of minorities and weaker segments of society. In our new program, which we are starting to implement since August 2016, we intent to seek nonviolent approaches to current value conflicts. We want to stimulate the process of collecting and sharing of what diverse CSOs have learned about third-party interventions, and process-based tools for public debate in 7 different countries: Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary, Bulgaria, Romania and Germany.

In this program we will focus on conflicts that currently attract attention of European media and public hence steer public discussions, opinions and form values among citizens. We also aim to create a functional network that becomes a counterbalance to the diverging direction of Central and Eastern Europe from the ideals and values that frame the project of united Europe, network of civil society organizations and individuals active in intervening to value conflicts and de-radicalisation with the purpose of learning from each other, collecting tested conflict intervention approaches, supporting each other's interventions, and organizing public campaigns promoting common goals and values.

 

The project has two phases:

First phase: Mapping of studies, issues, actors and approaches related to social (value) conflicts which have the potential to escalate to radicalisation and violent clashes in society. We will prepare comprehensive study of the roots of newly rising radicalisation, nationalism and xenophobia in the project countries.

Second phase: Building of European Network for Nonviolence and Dialogue for addressing social conflicts potentially leading to radicalization.

We will also create robust public campaign promoting the goals and values of the Manifesto of European Network for Nonviolence and Dialogue. 

 

Activities:

International Conference "Value Based Conflicts and Violence" - April 5 - 6, 2017 - Bratislava, Slovak Republic

 

PARTNERS:

       

Donors:

 

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Projektová manažérka, konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Lukáš Zorád

  Projektový manažér, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: Zorad_CV_en_2016.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Do PDCS pracuje od roku 2016 ako programový koordinátor na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Od roku 2011 pôsobil ako projektový koordinátor pre občianske združenie Človek v ohrození na projektoch zameraných na potravinovú bezpečnosť a racionálne využívanie prírodných zdrojov v Keni a Južnom Sudáne.

  Vyštudoval učiteľstvo ekológie a geografie (2007). V magisterskej práci sa špecializoval na environmentálnu výchovu a rozvoj občianskej angažovanosti. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore krajinnej ekológie a na univerzite prednášal predmety environmentálna etika, globálna ekológia a klíma.

  Je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Pangaea, ktoré sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Juraj Havlík

  Junior tréner

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Stručná biografia

  Je študentom sociológie na Masarykovej univerzite. V rodnej Banskej Bystrici sa od roku 2010 angažoval za záchranu amfiteátra a dnes s O.Z. za! amfiteáter prevádzkuje Letné kino. Ako gitarista taktiež koncertuje, hráva bossa novu, gypsy jazz, Nicka Drakea či vlastné nápady. V bakalárskej práci sa venoval vývoju historického vedomia na Slovensku po roku 1989. Snaha o pochopenie “dnešnej situácie” ho doviedla do PDCS ako stážistu na projekt European Network for Nonviolence and Dialogue. Aktuálne s PDCS spolupracuje ako junior tréner v téme Každodenné strety s odlišnosťou.
  www.artne.sk / www.bbamfiteater.sk
  www.jurajhavlik.tumblr.com
 • Alexandra Fitošová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Stručná biografia

  Je študentkou medzinárodných vzťahov a európskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia sa zameriava primárne na diplomaciu, ľudské práva a mierové štúdiá. V bakalárskej práci sa venovala téme prechodu od násilia k mieru a konceptom konštruktívnej a deštruktívnej zmeny v tomto procese. Rada cestuje a už roky sa venuje dobrovoľníctvu doma aj v zahraničí. Už dlho sa zaujíma o analýzu konfliktov, toho prečo a ako vznikajú a ako sa im dá predísť, či ich zastaviť a to ju doviedlo do PDCS ako stážistku na projekte European Network for Nonviolence and Dialogue.
 • Korina Mitrová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Stručná biografia

  Je čerstvou absolventkou bakalárskeho štúdia psychológie a antropológie na University College London. Vo svojej bakalárskej práci sa venovala problematike spoluúčasti občanov na plánovaní a spravovaní Londýna v kontexte agendy Smart City London 2020. Záujem o stav a rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku ju doviedol na stáž v PDCS.